Hållbarhet

Hållbarhet - samhällsansvar

Med ett företags samhällsansvar avses att företag frivilligt, utöver lagstadgade skyldigheter, genomför åtgärder för att bidra till ett bättre samhälle och en renare miljö.

De svenska bankerna bedriver ett ambitiöst arbete på hållbarhetsområdet och har gjort så i flera år. Bankerna är aktiva på en rad områden. De arbetar exempelvis på miljöområdet, dels för att minska bankens egna miljö- och klimatpåverkan, dels beaktar de miljöaspekter i sin kreditgivning.

Vidare tillämpar bankernas fonder hållbarhetskriterier i sin förvaltning.  Engagemang i olika samhällsprojekt såväl på lokal som nationell nivå är även en viktig del. Flera banker har även undertecknat internationella standarder rörande etiska och miljövänliga investeringar och har även riktlinjer bland annat rörande mänskliga rättigheter, etik och antikorruption. På bankernas hemsidor och i hållbarhetsrapporterna återfinns information om vad som görs på respektive område.

Inom den europeiska banksektorn pågår sedan länge ett stort antal projekt som visar att bankerna inte bara erbjuder finansiella produkter och tjänster utan även bidrar på olika sätt till samhället i stort som de verkar i.

Initiativ

Sedan tidigare finns ett antal internationella och nationella initiativ och överenskommelser som berör bankernas arbete på hållbarhetsområdet.

Några exempel är:

FNs initiativ för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for responsible banking (PRB) 
Initiativet lanserades 2019 och banker som skrivit på detta initiativ ska följa sex olika principer

 • Anpassning; bankernas affärsstrategier ska vara utformade så att de bidrar till FNs globala mål och Parisavtalet
 • Påverkan; Bankerna ska vara medvetna om såväl sin positiva som negativa påverkan på samhället och ska göra en påverkansanalys och sätta tydliga mål.
 • Kunder; Bankerna ska arbeta tillsammans med sina kunder för att skapa en omställning och förbättring av ekonomin.
 • Intressenter; Bankerna ska ha ett bra samarbete med lagstiftarna och tillsynsmyndigheter m.fl.
 • Styrning och sättande av mål; Bankerna ska ha en bra intern styrning för att kunna uppfylla principerna
 • Transparens och ansvar; Bankerna ska varje år rapportera hur principerna efterlevs.

Hållbar byggbransch
Hållbar byggbransch är ett branschinitiativ bland banker och kreditinstitut i Sverige som syftar till att motverka ekonomisk kriminalitet i byggbranschen och verka för en sund konkurrens och att mänskliga rättigheter respekteras. I vår kreditgivning fördjupar vi kravställningen på vår kund och vill se en ökad kontroll och regelefterlevnad av underleverantörer i alla led.

Task Force on Climate-related Financial Discloure (TCFD)
Arbetsgrupp som är utsedd av G20 och består av ett antal globala finansaktörer. De presenterade 2017 ett antal rekommendationer om hur rapportering om klimatrelaterad information ska vara utformad. Enligt TCFDs ramverk ska rapporteras: 

 • hur klimatfrågan behandlas av organisationens styrande organ (styrelsen och ledningsgrupp)
 • vad organisationen har för strategi kring klimatförändringar och omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle
 • organisationens klimatrisker och möjligheter 
 • vilka mätetal och mål som organisationen använder.

Science Based Targets initiative (SBTi) 
SBTi är ett globalt initiativ för att hjälpa företag och finansiella institut att sätta mål på sina utsläpp i syfte att minska sin klimatpåverkan. När det gäller finansiella sektorn innebär detta bl.a. att utveckla mätmetoder för investeringar och låneportföljer.  Detta är ett samarbete mellan CDP (Carbon disclosure project), Global Compact, World Resources Institute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF).

Global Compact 

 • Tio principer som täcker mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och  korruption
 • Ramverk initierat av Kofi Annan och FN från 2000 

The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) 

 • Syftar till att utveckla kunskapen om hur hänsyn till miljö- och samhällsfrågor påverkar den finansiella utvecklingen
 • Medlemmar får tillgång till nätverk, professionell utveckling och ”best practice”
 • Globalt partnerskap mellan UNEP och finansiella organ

Principles for Responsible Investments (PRI) 

 • Syftar till att underlätta inkludering av miljö och sociala faktorer i den totala bedömningen av en investeringsportföljs värde
 • Företag som ansluter sig till PRI får tillgång till nätverk, samarbete och stöd  samt utvärdering av det egna arbetet med de här frågorna
 • Ramverket initierat av investerare i samarbete med UNEP FI och Global Compact

Montreal Carbon pledge 

 • Lanserades av PRI i september 2014
 • Genom att skriva under Montreal Carbon Pledge förpliktigar sig investerare till att mäta och rapportera koldioxidavtrycket från deras aktieinvesteringar
 • Syftet med att  mäta koldioxidavtrycket på sina aktieinvesteringar kan  hjälpa investerare att bättre förstå , kvantifiera och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter i sina placeringar
 • I dagsläget har över 100 företag i världen anslutit sig till Montreal Carbon Pledge

Equator Principles

 • Principer och riktlinjer rörande projektfinansiering
 • Framtagna av ett flertal internationella banker tillsammans med International Finance Corporation

Global Reporting Initiatives (GRI)

 • Riktlinjer för hållbarhetsredovisning som anger vilken information ett företag kan uppge i sin externa redovisning avseende hållbarhet
 • Framtagna genom en omfattande process av dialoger för att säkerställa informationens relevans för olika intressentgrupper

Carbon Disclosure Project (CDP) 

 • Har idag den mest omfattande databasen i världen avseende information om storföretagens strategier när det gäller klimatförändringar
 • Initierades 2000 och är ett samarbete mellan internationella investerare. Det startades för att få fram information om hur klimatförändringar påverkar aktievärdet av deras portföljer
 • Företag kan ansluta sig och informera om hur de hanterar risker och möjligheter som uppstår till följd av klimatförändringar

ICC:s näringslivsprogram för hållbar utveckling 

 • Sexton principer för miljömedvetet ledarskap
 • Vägleder företagen i att uppnå sina miljöåtaganden i överensstämmelse med internationella och nationella riktlinjer och normer

NGFS (Network for greening the financial system) 
Globalt nätverk för centralbanker och tillsynsmyndigheter som bildades 2017. Syftet är att vara ett stöd till centralbanker och tillsynsmyndigheter att komma framåt i arbetet med klimatrelaterade risker, dela best practices på området samt bidra till utvecklingen i en finansiella sektorn.

SWESIF (Sveriges forum för hållbara investeringar)
Forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Det har till syfte att öka kunskapen och intresset för Sustainable Responsible Investments (SRI), främst hos större kapitalägare och förvaltare. SWESIF har även utvecklat Hållbarhetsprofilen, som är ett  initiativ som syftar till att ge information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin kapitalförvaltning.
Läs mer på: Hållbarhetsprofilens hemsida

Fair Finance Guide  
Internationellt initiativ för att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar. För närvarande undersöks bankerna i sju länder. Metoden är dels att undersöka bankernas riktlinjer när det gäller hållbarhet och socialt ansvar för deras investeringar, dels att kontrollera om riktlinjerna följs. 

Fossilfritt Sverige
Nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.