Hållbarhet

Hållbarhet - samhällsansvar

Med ett företags samhällsansvar, eller Hållbarhets, avses att företag frivilligt, utöver lagstadgade skyldigheter, genomför åtgärder för att bidra till ett bättre samhälle och en renare miljö.

De svenska bankerna bedriver ett ambitiöst arbete på hållbarhetsområdet och har gjort så i flera år. Bankerna är aktiva på en rad områden. De arbetar exempelvis på miljöområdet, dels för att minska bankens egna miljö- och klimatpåverkan, dels beaktar de miljöaspekter i sin kreditgivning.

Vidare tillämpar bankernas fonder hållbarhetskriterier i sin förvaltning.  Engagemang i olika samhällsprojekt såväl på lokal som nationell nivå är även en viktig del. Finanskoalitionen mot barnsexhandel är bra exempel på detta område. Flera banker har även undertecknat internationella standarder rörande etiska och miljövänliga investeringar och har även riktlinjer bland annat rörande mänskliga rättigheter, etik och antikorruption. På bankernas hemsidor och i hållbarhetsrapporterna återfinns information om vad som görs på respektive område.

Inom den europeiska banksektorn pågår sedan länge ett stort antal projekt som visar att bankerna inte bara erbjuder finansiella produkter och tjänster utan även bidrar på olika sätt till samhället i stort som de verkar i.

Initiativ

Sedan tidigare finns ett antal internationella och nationella initiativ och överenskommelser som berör bankernas arbete på hållbarhetsområdet.

Några exempel är:

Global Compact 

 • Tio principer som täcker mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och  korruption
 • Ramverk initierat av Kofi Annan och FN från 2000 

The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) 

 • Syftar till att utveckla kunskapen om hur hänsyn till miljö- och samhällsfrågor påverkar den finansiella utvecklingen
 • Medlemmar får tillgång till nätverk, professionell utveckling och ”best practice”
 • Globalt partnerskap mellan UNEP och finansiella organ

Principles for Responsible Investments (PRI) 

 • Syftar till att underlätta inkludering av miljö och sociala faktorer i den totala bedömningen av en investeringsportföljs värde
 • Företag som ansluter sig till PRI får tillgång till nätverk, samarbete och stöd  samt utvärdering av det egna arbetet med de här frågorna
 • Ramverket initierat av investerare i samarbete med UNEP FI och Global Compact

Montreal Carbon pledge 

 • Lanserades av PRI i september 2014
 • Genom att skriva under Montreal Carbon Pledge förpliktigar sig investerare till att mäta och rapportera koldioxidavtrycket från deras aktieinvesteringar
 • Syftet med att  mäta koldioxidavtrycket på sina aktieinvesteringar kan  hjälpa investerare att bättre förstå , kvantifiera och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter i sina placeringar
 • I dagsläget har över 100 företag i världen anslutit sig till Montreal Carbon Pledge

Equator Principles

 • Principer och riktlinjer rörande projektfinansiering
 • Framtagna av ett flertal internationella banker tillsammans med International Finance Corporation

Global Reporting Initiatives (GRI)

 • Riktlinjer för hållbarhetsredovisning som anger vilken information ett företag kan uppge i sin externa redovisning avseende hållbarhet
 • Framtagna genom en omfattande process av dialoger för att säkerställa informationens relevans för olika intressentgrupper

Carbon Disclosure Project (CDP) 

 • Har idag den mest omfattande databasen i världen avseende information om storföretagens strategier när det gäller klimatförändringar
 • Initierades 2000 och är ett samarbete mellan internationella investerare. Det startades för att få fram information om hur klimatförändringar påverkar aktievärdet av deras portföljer
 • Företag kan ansluta sig och informera om hur de hanterar risker och möjligheter som uppstår till följd av klimatförändringar

ICC:s näringslivsprogram för hållbar utveckling 

 • Sexton principer för miljömedvetet ledarskap
 • Vägleder företagen i att uppnå sina miljöåtaganden i överensstämmelse med internationella och nationella riktlinjer och normer

SWESIF (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Ett forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Det har till syfte att öka kunskapen och intresset för Sustainable Responsible Investments (SRI), främst hos större kapitalägare och förvaltare.
SWESIF har även utvecklat Hållbarhetsprofilen, som är ett  initiativ som syftar till att ge information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin kapitalförvaltning.

Läs mer på: Hållbarhetsprofilens hemsida

 Fair Finance Guide  

Internationellt initiativ för att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar. För närvarande undersöks bankerna i sju länder. Metoden är dels att undersöka bankernas riktlinjer när det gäller hållbarhet  och socialt ansvar för deras investeringar, dels att kontrollera om riktlinjerna följs.