Svensk bankmarknad

Övriga kreditmarknadsföretag

Bland kreditmarknadsbolagen är bostadsinstituten den största gruppen. Övriga kreditmarknadsföretag utgörs av finansbolag samt företags- och kommunfinan­sierande institut.

Finansbolag

Finansbolagens verksamhet riktar sig i första hand till företag med tjänster och produkter som till exempel avbetalning, leasing och factoring med mera. Finansbolag vänder sig även till hushåll med produkter som konto-korts- och avbetalningskrediter med mera.

Genom avbetalningsköp kan ett företag fördela kostnaden för en stor investering. Leasing gör att ett företag kan investera utan att binda eget kapital. Med factoring kan kundfakturor förvandlas till likvida medel. Finansbolagen erbjuder även tjänster och produkter till hushåll, såsom kontokorts- och avbetalningskrediter med mera.
Det finns 25 finansbolag i Sverige, med en sammanlagd utlåning och leasing som vid utgången av 2018 uppgick till 278 miljarder kronor. De största finansbolagen är bankägda men flertalet av bolagen ägs av icke-finansiella företag som vill erbjuda finansieringsmöjligheter för sina kunder.
Den huvudsakliga finansieringen för finansbolagen är lån från andra finansiella företag, framför allt banker. Några av de större finansbolagen ger även ut egna certifikat på värdepappersmarknaden. Från juli 2004 är det möjligt för finansbolagen att finansiera sig genom inlåning.
Finansbolagen utvecklades kraftigt under 1980-talet, delvis som en följd av att bankmarknaden var hårt reglerad. I slutet av 1980-talet fanns det nära 300 finansbolag men i samband med turbulensen på finansmarknaden under 1990-talets första hälft minskade antalet bolag snabbt.

Se också särskilt avsnitt om finansbolag

Företags- och kommunfinansierade företag

De företags- och kommunfinansierande företagen  inriktar sin verksamhet på vissa delar av näringslivet eller på utlåning till kommuner. De finansierar sin verksamhet genom att ge ut obligationer, certifikat och reverser.

Störst är Kommuninvest som är en sammanslutning av ett antal kommuner och lämnar krediter till sina medlemmar. Näst störst är det statligt ägda Svensk Exportkredit (SEK), som är specialiserat på krediter till svenska exportföretag.