Svensk bankmarknad

Hushållens sparande

De svenska hushållens finansiella tillgångar har stigit med drygt 200 procent sedan 1996 och uppgick i december 2016 till 4 591miljarder kronor. Ökningen har skett i framför allt försäkrings- och fondsparande, och sedan 2000-talet även i banksparande.

Hushållens finansiella tillgångar

De svenska hushållens finansiella tillgångar har stigit med nästan 200 procent sedan 1997 och uppgick i slutet av 2017 till 5 090 miljarder kronor. Ökningen har skett i framför allt försäkrings- och fondsparande, och sedan början av 2000-talet även i banksparande. En del av hushållens finansiella tillgångar är knutna till utvecklingen på världens börser; aktier, fonder och till viss del försäkringssparande. Värdet av dessa tillgångar varierar i olika utsträckning med utvecklingen på börserna.

Bankinlåning

Bankinlåningen utgör numera den största andelen av hushållens finansiella tillgångar. Sett som en andel av de totala tillgångarna sjönk bankinlåningen under 1990-talet, men har därefter ökat och uppgick i december 2017 till 35 procent. I början av 1980-talet var andelen cirka 50 procent.

Fondsparande

Redan tidigt under 1980-talet började många svenskar att placera delar av sitt sparande i värdepappers-fonder, delvis som en följd av att vissa former av sådant sparande var skattesubventionerade. Idag beräknas 8 av 10 svenskar i vuxen ålder ha någon del av sitt privata sparande i värdepappersfonder (exkl. PPM). Premiepensionssystemet (PPM) har inneburit att nästan alla vuxna svenskar har fondsparande eftersom en del av pensionsmedlen – premiepensionen – placeras i fonder hos privata och statliga fondbolag.

Försäkringssparande

Försäkrings- och pensionssparandets andel av hushållens finansiella tillgångar ökade från 15 procent vid 1990-talets början till 30 procent i
början av 2000-talet. Andelen har därefter minskat och uppgår under 2017 till 22 procent.

Den största delen av försäkringssparandet sker i traditionella livförsäkringar, men en betydande del sker också i fondförsäkringar. I fondförsäkringar placeras sparandet i värdepappersfonder i enlighet med spararens eget val.

Från 2016 har det skattesubventionerade sparandet i pensionsförsäkringar tagits bort, vilket har lett till att en del av detta sparande sökt sig till andra sparformer.

Livförsäkringsbolag

Det största bankägda försäkringsbolaget är SEB Trygg Liv, som tillsammans med Alecta, Skandia, AMF och Folksam är störst på den svenska marknaden för liv- och fondförsäkringar. Samtliga stora affärsbanker har egna livförsäkringsbolag.

  Hushållens finansiella tillgångar

  (mdr)   1997   2000   2005    2010    2017
  Bankinlåning     442     424     624   1 085   1 787
  Försäkringssparande     369     576    629     932   1 087
  Aktier     395     502     565     605    852
  Fonder     276     493     544     659    1 159
  Obligationer     160     107     116     135     122
  Övrigt      81      100     100     113      86