Svensk Bankmarknad

Hushållens sparande

De svenska hushållens finansiella tillgångar har stigit med drygt 200 procent sedan 1996 och uppgick i december 2016 till 4 591miljarder kronor. Ökningen har skett i framför allt försäkrings- och fondsparande, och sedan 2000-talet även i banksparande.

Hushållens finansiella tillgångar

De svenska hushållens finansiella tillgångar har stigit med drygt 200 procent sedan 1996 och uppgick i december 2016 till 4 591miljarder kronor. Ökningen har skett i framför allt försäkrings- och fondsparande, och sedan 2000-talet även i banksparande.

En del av hushållens finansiella tillgångar är knutna till utvecklingen på världens börser; aktier, fonder och till viss del försäkringssparande. Värdet av dessa tillgångar varierar därför med utvecklingen på börserna.

Bankinlåning

Bankinlåningen utgör numera den största andelen av hushållens finansiella tillgångar. Sett som en andel av de totala tillgångarna sjönk bankinlåningen under 1990-talet, men har därefter ökat och uppgick i december 2016 till 36 procent. I början av 1980-talet var andelen 50 procent.

Fondsparande

Redan tidigt under 1980-talet började många svenskar att placera delar av sitt sparande i värdepappersfonder, delvis som en följd av att vissa former av fondsparandet var skattesubventionerat. I dag beräknas 8 av 10 svenskar i vuxen ålder ha någon del av sitt privata sparande i värdepappersfonder (exklusive PPM). Premiepensionssystemet (PPM) har inneburit att nästan alla vuxna svenskar har fondsparande eftersom en del av pensionsmedlen – premiepensionen – placeras i fonder hos privata och statliga fondbolag.

Försäkringssparande

Försäkrings- och pensionssparandets andel av hushållens finansiella tillgångar ökade från 15 procent vid 1990-talets början till 30 procent i början av 2000-talet. Andelen har därefter minskat något och uppgick under 2016 till drygt 23 procent.

Den största delen av försäkringssparandet sker i traditionella livförsäkringar, men en betydande del sker även i fondförsäkringar. I fondförsäkringar placeras sparandet i värdepappersfonder i enlighet med spararens eget val.

Från 2016 har det skattesubventionerade sparandet i pensionsförsäkringar tagits bort, vilket kan ha lett till att en del av detta sparande har sökt sig till andra sparformer. 

Livförsäkringsbolag

Samtliga stora affärsbanker har egna livförsäkringsbolag som tillhör de största ak­tör­erna på marknaden. Det största bankägda försäkringsbolaget är SEB Trygg Liv, som till­sam­mans med Alecta, Skandia, AMF och Folksam är störst på den svenska mark­naden för liv- och fondförsäkringar.

  Hushållens finansiella tillgångar

  (mdr)   1996   2000   2005    2010    2016
  Bankinlåning     474     424     624   1 084   1 410
  Försäkringssparande     311     576    629     932   1 073
  Aktier     300     502     565     605    836
  Fonder     177     480     484     600     856
  Obligationer     176     107     116     135      88
  Övrigt      74      98     100     103      70

 

 

 

 

 

 

Källa: Sparbarometern SCB

Uppdaterad i april 2017