Svensk bankmarknad

Hushållens lån

Hushållen lånar framförallt till att finansiera sitt boende. I december 2018 hade hushållen totalt lånat 3 996 miljarder kronor. Den totala utlåningen till hushåll med bostad som säkerhet uppgick till 3 289 miljarder kronor i december 2018.

I Sverige äger 65 procent av hushållen sin bostad och av dessa hushåll har 84 procent ett bostadslån. Villor och bostadsrätter utgjorde säkerhet för 82 procent av hushållens lån i december 2018. Den relativt höga andelen hushåll med bostadslån visar på en mogen bolånemarknad. Andra länder med liknande andelar är Norge, Danmark och Nederländerna.

Hushållen lånar även med säkerhet i fastigheter som normalt inte används för eget boende, till exempel  jordbruks- och skogsfastigheter samt flerbostadshus. Dessa lån utgör 8 procent av hushållens totala lån.

Hushållens lån utan säkerhet, blancolån, utgör 6 procent.

Övriga säkerheter, som till exempel värdepapper och olika typer av borgen, utgör säkerheter till 3 procent av hushållens lån.

Hushållens långivare

Bostadsinstituten står för den största delen av hushållens totala lån; 67 procent i december 2018. Bostadsinstituten lånar uteslutande mot säkerhet i bostäder och fastigheter, det vill säga villor, bostadsrätter och flerbostadshus.

Bankerna står också för en betydande del av hushållens lån och utgjorde 32 procent av hushållens totala lån i december 2018. En betydande del av bankernas hushålls-utlåning har säkerhet i bostäder och fastigheter. Hushålls-lån från bankerna lämnas också med säkerheter i till exempel värdepapper och borgen, men även blancolån.

Finansbolag och övriga kreditmarknadsbolag står för 2 procent av hushållsutlåningen. Finansbolag finansierar vanligtvis föremål såsom bilar, båtar, vitvaror med mera, och föremålet för lånet utgör normalt säkerhet. Drygt 50 procent av finansbolagens utlåning till hushåll är dock blancolån. Bland övriga kreditmarknadsbolag märks främst bolag som lånar ut  till jordbruks- och skogsfastigheter.

Regler om amortering

Från oktober 2010 har Finansinspektionen infört nya regler för bostadslån som innebär att lån med säkerhet i bostad enbart får lämnas upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. I juni 2016 trädde Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån i kraft. Föreskrifterna innebär att nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent ska amorteras. Bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska årligen amorteras med ett belopp som motsvarar minst två procent av lånet. För bolån med en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent ska minst en procent av lånet amorteras årligen.

Från mars 2018 har amorteringskravet skärpts. Det skärpta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten behöver amortera minst 1 procent av skulderna utöver det grundläggande amorteringskravet.

   Hushållutlåning1 uppdelad på säkerhet

 

   (mdr)      2005      2010      2015 2018
   Småhus        977      1 502      2 001 2 209
   Bostadsrätter        223        515        901 1 081
   Övriga fastigheter        156        222        284 339
   Blancolån        119        172        215 253
   Övriga säkerheter         91         94        115 114

1Exklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer, till exempel fackföreningar, trossamfund och andra ideella organisationer.