Svensk Bankmarknad

Hushållens lån

Hushållen lånar framförallt till att finansiera sitt boende. I december 2016 hade hushållen totalt lånat 3 516 miljarder kronor. Den totala utlåningen till hushåll med bostad som säkerhet uppgick till 2 902 miljarder kronor i december 2016.

I Sverige äger nästan 70 procent av hushållen sin bostad och av dessa har 90 procent ett bostadslån. Villor och bostadsrätter utgjorde säkerhet för 83 procent av hushållens lån i december 2016. Den relativt höga andelen hushåll med bostadslån visar på en mogen bolånemarknad. Andra länder med liknande andelar är Norge, Danmark och Nederländerna.

Hushållen lånar även med säkerhet i fastigheter som normalt inte används för eget boende, till exempel jordbruks- och skogsfastigheter samt flerbostadshus. Dessa lån utgör 8 procent av hushållens totala lån.

Hushållens lån utan säkerhet, blancolån, utgör 6 procent.

Övriga säkerheter, som till exempel värdepapper och olika typer av borgen, utgör säkerheter till 3 procent av hushållens lån.

Hushållens långivare

Bostadsinstituten står för den största delen av hushållens totala lån; 64 procent i december 2016. Bostadsinstituten lånar uteslutande mot säkerhet i bostäder och fastigheter, det vill säga villor, bostadsrätter och flerbostadshus.

Bankerna står också för en betydande del av hushållens lån och utgjorde 34 procent av hushållens totala lån i december 2016. En betydande del av bankernas hushållsutlåning har säkerhet i bostäder och fastigheter. Hushållslån från bankerna lämnas också med säkerheter i till exempel värdepapper och borgen, men även blancolån.

Finansbolag och övriga kreditmarknadsbolag står för 2 procent av hushållsutlåningen. Finansbolagen finansierar vanligtvis bil, båt, vitvaror, etc och föremålet för lånet utgör normalt säkerhet. Nästan 50 procent av finansbolagens utlåning till hushåll är dock blancolån. Bland övriga kreditmarknadsbolag märks främst bolag som lånar ut till jordbruks- och skogsfastigheter.

Nya regler om amortering

I oktober 2010 införde Finansinspektionen nya regler för bostadslån, som innebär att lån med säkerhet i bostad enbart får lämnas upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde.

I juni 2016 trädde Finansinspektionens föreskrifter om krav på amortering i kraft. Föreskrifterna innebär att nya bostadslån med en belåningsgrad över 50 procent ska amorteras. Bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska årligen amorteras med ett belopp som motsvarar minst två procent av lånet. För bolån med en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent ska minst en procent av lånet amorteras årligen.

För nyutlåning till bolånetagare med befintliga bolån före juni 2016 så kan man alternativt amortera enbart nyutlåningen med minst 10 procent årligen.

   Hushållutlåning1 uppdelad på säkerhet

   (mdr)      2005      2010      2016
   Småhus        977      1 502      2 001
   Bostadsrätter        223        515        901
   Övriga fastigheter        156        222        284
   Blancokrediter        119        172        215
   Övriga säkerheter         91         94        115

1Exklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer, till exempel fackföreningar, trossamfund och andra ideella organisationer.

Uppdaterad i april 2017