Coronarelaterade frågor

”EKN kämpar tillsammans med bankerna för att behålla exporten”

I syfte att stötta exporterande företags möjligheter att låna under coronakrisen har regeringen utökat Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier till totalt 500 miljarder. EKN tar också en större del av bankernas risk när de lånar ut till exportföretag. ”Bankerna är helt centrala för att behålla exporten”, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.

Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN (foto: Karl-Johan Larsson)

- Bankerna är företagens finansiella livlina. EKN kämpar tillsammans med dem för att långsiktigt säkra rörelsefinansieringen till både stora och små företag, säger Anna-Karin Jatko.

EKN har till uppgift att främja svensk export, för landets bästa, och ställer även under normala omständigheter ut garantier till exportföretag när de lånar hos bankerna. Nu är uppgiften att få företagen att hålla ut.

Intresset för krisgarantierna har varit stort från de stora företagen. Redan efter en vecka var både antalet företag och totalt garantibelopp högre än under hela finanskrisen, då EKN ställde ut garantier för 96 miljarder kronor till 26 företag.

- Vi var väl lite förvånade över storleken och omfattningen, och det tror jag alla var som har följt krisen. Den är betydligt allvarligare och mer komplicerad än finanskrisen.

När det idag har gått en dryg månad sedan garantiprogrammets start, är ansökningarna uppe på nästan 170 miljarder från nära 50 stora företag.

- Det är en reflektion av att det här är en helt annan typ av kris, en utbuds- och efterfrågekris, och av en helt annan magnitud. En svårare situation inte minst ur exportperspektiv eftersom krisen är global.

- Ekonomierna är också mer integrerade idag än under finanskrisen, även leveranskedjorna. På de här dryga tio åren har företagen blivit mycket mer beroende av varandra, och transporten är en väldigt viktig del.

Ett storbolag kan ha tusentals underleverantörer, som i sin tur har underleverantörer och finns spridda över världen.

Mindre företag som exporterar och underleverantörer till exportbolag kan också använda krisgarantier hos EKN. Hittills har EKN tagit emot 34 ansökningar på totalt 468 miljoner kronor gällande mindre företag. EKN räknar med en successiv ökning.

- SME-bolag har ofta en ännu större utmaning med sin rörelsefinansiering än stora. De är mer beroende av en viss typ av kunder och har större osäkerhet eftersom de är del av en leveranskedja. Samtidigt är de likviditetsmässigt mer sårbara och har mindre möjlighet att differentiera sin finansiering.

Den utökade garantikapaciteten till 500 miljarder kronor, kommer den att vara tillräcklig?

- 500 miljarder ger oss ett väldigt stort utrymme att stötta banker och företag. Vår bedömning är att vi kommer att kunna väl rymmas inom den ramen.

Anna-Karin Jatko konstaterar dock att det finns möjlighet att utöka ramen mer om det blir en långvarig kris. Det finns också möjlighet att utsträcka ansökningsperioden till efter årsskiftet, som nu är gränsen. Men behovet av finansiering kan då se annorlunda ut.

- Vi ska inte glömma bort att här finns en kraftig global recession och det gör att behovet av rörelsefinansiering kan finnas kvar även efter årsskiftet, även om det kanske är av en annan typ.

IMF beräknar att den globala ekonomin kommer att minska med 3 procent. Företag som behöver ställa om, kanske genom att hitta nya kunder, kommer att ha ett fortsatt behov av rörelsefinansiering.

- Det är väldigt svårt i stunden att veta exakt hur företagen kommer att drabbas över tid: är det särskilda branscher, är det export till vissa länder, vissa typer av bolag? Vi hoppas att bankerna tillsammans med oss kommer att kunna finnas även under den fasen.

Alla lån som togs med garantier från EKN under finanskrisen betalades tillbaka. Hur räknar ni på sannolikheten den här gången?

- Det är klart att det kommer en del förluster eftersom det är en betydligt mer komplicerad kris som troligtvis blir långvarig, men vi räknar inte med stora förluster.

Bedömningen gäller de nya krisgarantierna. För garantier som EKN ställt ut innan krisen kan resultatet bli ett annat.

- I den portföljen ser vi att det finns en ökad efterfrågan på till exempel betalningsanstånd, så vi tror att det kan komma mer förluster där. Men det är ju sunda företag och målet är att de ska klara krisen och kunna bidra till att bygga upp svensk export igen. Där är bankerna också helt centrala. Alla bolag kommer kanske inte att överleva, men en del kan gå starkare ur krisen för att de hittar nya möjligheter och effektiviserar, digitaliserar inte minst.

Vilka utmaningar finns det med att ställa ut garantier just nu?

- Kreditbedömningar i kristider är utmanande. Men vi har en väldigt bra dialog med bankerna. Vi jobbar nära dem, både de lokala bankkontoren och de stora globala bankerna. Det är också en utmaning att sätta marknadsmässiga priser när marknaden inte riktigt fungerar normalt. Att vi dessutom ser företag i branscher som vi normalt inte jobbar med – det ger oss nya insikter och kunskaper om nya branscher. Vi hoppas att de företag som nu ser nyttan med oss kan fortsätta att använda oss så att Sverige förblir en framgångsrik exportnation.

EKN vill inte sluta ställa ut garantier den dagen krisbehovet förhoppningsvis är över, utan tvärt om fortsätta hjälpa svenska företag, tillsammans med bankerna, att kunna exportera ut i världen.

- Vi jobbar hela tiden med att nå ut, både till företagen och till bankerna. Kundrelationer kan vara en utmaning för banker också normalt när det gäller export, eftersom riskerna kan vara större. Men då finns vi som kan hjälpa till och försäkra bort den risken. Ring till oss helt enkelt! uppmanar hon bankerna.

EKN:s krisgarantier

Regeringen utökade i mars EKN:s kapacitet att ställa ut garantier, från 450 miljarder kronor till 500 miljarder.
Svenska och internationella banker, Almi och Svensk Exportkredit kan ansöka om garantierna för exporterande företags räkning.
Ansökningstiden löper fram till 31 december 2020
Mindre exportföretag: EKN tar 80 procent av bankens risk mot ordinarie täckningsgrad på 50 procent
Stora exportföretag: En ny rörelsekreditgaranti har tagits fram där EKN täcker 75 procent av bankens risk. Företag kan söka förhandsbesked hos EKN, för att därefter gå till banken för att låna.

 

Se även EKN - en kugge i företagsfinansieringen (Bankfokus nr 1, 2020)