Coronarelaterade frågor

7 frågor till Stadshypoteks vd om amorteringsfrihet

Första dagen efter påsk, den 14 april, fick bankerna börja ge bolånekunder allmän amorteringsfrihet, för att underlätta under den ekonomiska osäkerhet som coronapandemin innebär. Under första veckan fick mer än 35 000 kunder undantag från amorteringskraven. Göran Stille, vd på Stadshypotek och ordförande i Bankföreningens bolånekommitté, berättar om hur det fungerar i praktiken.

Göran Stille, vd på Stadshypotek och ordförande i Bankföreningens bolånekommitté

Vad tycker ni om Finansinspektionens åtgärd?

- Vi tycker åtgärden är välkommen och den kan hjälpa bolånekunder och samhället i en extraordinär situation.

Hur stort har intresset för amorteringsfriheten varit bland Stadshypoteks låntagare?

- Vi får många frågor och tog hand om cirka 6 000 amorteringsuppehåll redan under de tre första dagarna.

Vad väntar ni er på sikt?

- Vi antar att tillströmningen är som störst nu initialt de första veckorna men det kan säkert hålla i sig under de närmsta månaderna.

Hur ser processen för att bevilja amorteringsfrihet ut? Har den fungerat bra?

- Vi har en digital lösning för kunderna att ansöka genom. Vi kan därigenom ge kunderna en snabb och smidig återkoppling när de ansöker om undantag från amortering.  

Får alla som ansöker automatiskt anstånd med amortering till den 31 augusti 2021?

- Ja, vi har ambitionen att alla privatkunder med privatmarknadsobjekt belånade ska få det.

Hur upplever ni aktiviteten på bostadsmarknaden just nu?

- Vi upplever den som fortsatt god men med en ökad osäkerhet. Aktivitetsnivån på bostadsmarknaden är svårbedömd just nu. Den närmsta tiden kommer att utvisa hur den rör sig. I synnerhet kommer maj vara intressant då det är en vanligtvis väldigt aktiv månad.

Om man ser på Handelsbanken som helhet, hur påverkas ni av krisen?  

- Majoritet av medarbetarna arbetar på distans men i princip alla kontor är öppna. Vi har hög aktivitet och efterfrågan på digital rådgivning. Vi fortsätter också att träffa kunder på kontor som vanligt.

Amorteringsfriheten är allmän, och gäller alltså inte enbart kunder som är direkt drabbade av cononakrisens effekter, utan alla som ansöker ska kunna få pausa sin amortering. Bankerna behöver därför inte heller göra någon individuell bedömning av kunderna som ansöker, utan beviljningsprocessen är näst intill automatisk.