Coronarelaterade frågor

Statligt garantiprogram för lån till små och medelstora företag

Den 3 april blev det klart med det statliga kreditgarantiprogram som ska stötta de små och medelstora svenska företag som har fått ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset. Den statliga garantin ställs ut av Riksgälden till bankerna som i sin tur, efter sedvanlig kreditprövning, kan ge garanterade lån till företagen. Företag ansöker om lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

Bankföreningen ger här en övergripande beskrivning av det statliga kreditgarantiprogrammet. Närmare information finns på Riksgäldens hemsida  och hos de banker som anslutit sig till programmet.

Garantiprogrammets syfte
Syftet med garantiprogrammet är att stötta i huvudsak små och medelstora svenska företag som på grund av det nya Coronaviruset har fått ekonomiska svårigheter. Företagen ska ha sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige och ska, bortsett från de tillfälliga svårigheter som orsakats av det nya Coronaviruset, bedömas som livskraftiga. Syftet med krediterna ska vara att ge företag möjlighet att överbrygga kortsiktiga ekonomiska svårigheter.

Garantiprogrammets utformning
Den statliga garantin ställs ut av Riksgälden till bankerna som i sin tur, efter sedvanlig kreditprövning, ger garanterade lån till företagen. Företag ansöker om lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

Definition av små och medelstora företag, SME
Programmet utgår från EU-kommissionens definition av SME-företag innebärande att det i huvudsak gäller för företag eller enskilda näringsidkare som uppfyller följande:

  • Antal sysselsatta: färre än 250 personer, och
  • Omsättning: mindre än eller lika med 50 000 000 euro (eller motsvarigheten i svenska kronor), eller
  • Balansomslutning: mindre än eller lika med 43 000 000 euro (eller motsvarigheten i svenska kronor).

Om företaget är en del av en koncern, räknas ovanstående siffror på hela den aktuella koncernen.

Maximalt lånebelopp
Det generella maximala lånebeloppet för ett företag är 75 miljoner kronor. I undantagsfall och efter särskild prövning av Riksgälden, kan lånebeloppet vara högre, dock max 250 miljoner kronor. Det maximala lånebeloppet för ett företag kan begränsas av företagets omsättning eller lönekostnad.

Teckningsperiod
Lån som omfattas av garantiprogrammet får tecknas till och med den 30 juni 2020. Riksgälden kan besluta om att förlänga teckningsperioden till som längst den 30 september 2020.

Rambelopp
De banker som ansluter sig till programmet tilldelas ett rambelopp som baseras på bankens andel av utlåningen i Sverige till små och medelstora företag. Det initiala rambeloppet för en bank kan ökas vid behov. Totalt omfattar programmet statliga garantier på 100 miljarder kronor.

Riskdelning
För krediter som lämnas inom ramen för garantiprogrammet tar staten 70 procent av risken och banken 30 procent. För detta utgår en garantiavgift som beräknas utifrån låntagarens långsiktiga kreditvärdighet. Utöver garantiavgiften tar Riksgälden också ut en mindre, administrativ avgift.

Lånens löptid
Lån som täcks av den statliga garantin får ha en löptid om maximalt tre år.

Räntesättning
I det avtal som tecknas mellan banken och Riksgälden ställs vissa krav på bankernas räntesättning, till exempel att räntan ska återspegla den minskade risk och det lägre kapitalkrav som den statliga garantin medför. Olika låntagare kommer att få betala olika ränta på krediten, baserat bland annat på den riskbedömning som banken gör.

Banken kan ge uppskov med räntebetalningar under det första året. Det innebär att räntan i så fall kapitaliseras och läggs till skulden.

Amorteringsvillkor 
Krediten ska vara amorteringsfri under åtminstone de tolv första månaderna, men kan efter överenskommelse mellan bank och låntagare vara amorteringsfri under kreditens hela löptid.

Villkor för låntagaren 
Ett grundläggande villkor för att överhuvudtaget kunna få en garanterad kredit är att låntagarens verksamhet ska ha blivit negativt påverkad, med en omsättningsminskning på minst 20 procent, av åtgärderna för att hindra utbredningen av Coronaviruset.

Det ställs vidare ett antal villkor på de företag som får en kredit inom ramen för garantiprogrammet. Ett sådant villkor är att låntagaren inte beslutar om bonusar eller annan form av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i företaget under lånets löptid.

Dessutom bör krediten inte användas för vinstuttag som inte kan jämställas med normalt löneuttag. Ett ytterligare villkor är att krediten ska användas för att täcka kostnader i verksamheten som bedrivs av låntagaren och investeringar i dess verksamhet. Vidare får inte krediten vara föremål för annat statligt stöd.