Coronarelaterade frågor

Bankrelaterade åtgärder - regering och myndigheter

Här är en sammanställning över de åtgärder som regering och myndigheter har genomfört under rådande kris, och som har inverkan på bankerna i Sverige. Listan fylls på efterhand. Senaste nyhet överst.

Juni

Riksbanken: Ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin 
Riksbankens direktion beslutade den 30 juni om ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemiRamen för de tillgångsköp Riksbanken genomför sedan krisen inleddes utökas från 300 till 500 miljarder kronor till och med juni 2021. I september börjar Riksbanken även köpa företagsobligationer. Direktionen har också beslutat att sänka räntorna och förlänga löptiden på den utlåning som görs till bankerna. Reporäntan lämnas samtidigt oförändrad på noll procent. 
Läs mer 

Finansinspektionen: ESRB:s rekommendation om att begränsa utdelning av kapital under pandemin 
Finansinspektionen (FI) uppmanade de finansiella företagen den 30 juni att begränsa utdelning av kapital under den pågående coronapandemin. FI följer därmed Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rekommendation från den 8 juni 2020. Syftet är att begränsa distributionen av kapital genom till exempel utdelningar, återköp av aktier, eller rörliga kompensationsprogram.  
Läs mer

Finansinspektionen: Tillämpar riktlinjer för moratorier för lånebetalningar och för rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av covid-19-åtgärder 
Finansinspektionen informerade den 26 juni att de har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19- krisen samt riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot covid-19. 
Läs mer

Riksgälden: Förlänger teckningsperioden för Företagsakuten 
Riksgälden meddelade den 4 juni att de förlänger möjligheten för företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen att få garanterade lånI sin nuvarande utformning löper teckningsperioden för Företagsakuten ut den 30 juni 2020. Mot bakgrund av dialog med anslutna banker och kreditinstitut gör Riksgälden bedömningen att behovet av garantiprogrammet kvarstår efter 30 juni. Därför förlängs teckningsperioden med tre månader, till den 30 september 2020. 
Läs mer

Finansinspektionen: EBA-riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot covid-19 
Finansinspektionen meddelade den 2 juni att de kommer att tillämpa EBA:s riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot covid-19, men utnyttja den flexibilitet som ges enligt punkt 20 i dem. 
Läs mer

Maj

Riksbanken: Fortsatta köp av kommunobligationer 
Riksbankens direktion beslutade den 15 maatt Riksbanken mellan den 1 juli och den 30 september ska köpa kommunobligationer för 15 miljarder kronor. Köpen av kommunobligationer ingår i Riksbankens tidigare annonserade program för köp av obligationer på upp till 300 miljarder kronor i år.  
Läs mer

Riksbanken: Fortsatta köp av företagscertifikat
Riksbanken beslutade den 11 maj att köpen av företagscertifikat från och med den 11 maj även ska omfatta certifikat med återstående löptid på upp till sex månader. Direktionen har också beslutat att Riksbanken ska fortsätta att köpa företagscertifikat mellan den 1 juni och den 30 september.
Läs mer  

Riksbanken: Lån i amerikanska dollar varannan torsdag from den 14 maj
Riksbanken beslutade den 5 maj att auktionerna av amerikanska dollar ska äga rum varannan torsdag från och med den 14 maj till den sista juli. Skulle situationen i ekonomin förändras kan auktionerna hållas oftare. Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda lån upp till 60 miljarder amerikanska dollar till banker mot säkerhet till och med den 18 september 2020.
Läs mer

April

Finansinspektionen: Återupptar arbetet med tillsynsundersökningar
Finansinspektionen meddelade den 28 april att beslutet från den 1 april om stoppet för tillsynsundersökningar inte kommer att förlängas ytterligare. Det innebär att stoppet mot löpande tillsynsmöten, undersökningar och informationsinhämtning upphör från och med 4 maj.
Läs mer

Riksbanken: Köp av kommunobligationer
Riksbanken beslutade den 21 april att mellan den 27 april och den 30 juni 2020 köpa obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB till ett nominellt belopp om 15 miljarder svenska kronor.
Läs mer

Finansinspektionen: Syn på tillämpningen av EBA:s nya riktlinjer om moratorium
Finansinspektion meddelade den 14 april sin syn på Europeiska Bankmyndigheten (EBA) riktlinjer som publicerads den 2 april som vägledning för de kriterier som ska vara uppfyllda för att vidtagna åtgärder ska ses som generella anstånd (moratorium). FI bedömer att undantag från amorteringskrav på bolån samt amorteringslättnader för små och medelstora företag som följer av Riksgäldens kreditgarantier är sådana åtgärder som kan betraktas som generella moratorier enligt riktlinjerna.
Läs mer

Finansinspektionen: Banker har nu möjlighet att ge undantag från amortering
Finansinspektionens styrelse beslutade den 14 april att det förslag om amorteringsundantag som kommunicerades den 2 april ska börja gälla från och med den 14 april. Det innebär att banker nu har möjlighet att ge både nya och befintliga bolånetagare undantag från kravet på amortering. Undantaget ger bolånetagarna ökat ekonomiskt handlingsutrymme i den osäkra tid som spridningen av coronaviruset medför.
Läs mer

Riksgälden: Förlänger infasning av efterställdhet för att stötta kreditförsörjningen
Riksgälden beslutade den 7 april att med omedelbar verkan förlänga infasningsperioden för bankerna att uppfylla MREL med kapitalbas och efterställda skulder till 2024 (från 2022). Åtgärden vidtas för att underlätta för bankerna att stötta kreditförsörjningen till företag och hushåll under den svåra ekonomiska situation som råder till följd av coronapandemin.

Finansinspektionen: Förlänger begränsad informationsinhämtning
Finansinspektionen beslutade den 3 april att förlänga beslutet från den 13 mars om att inte påbörja några nya tillsynsundersökningar och att platsbesök, löpande tillsynsmöten och omfattande informationsinhämtningar ska skjutas på framtiden. FI har nu beslutat att detta ska fortsätta att gälla fram till den 3 maj. Det nya beslutet gäller även mindre omfattande informationsinhämtning.
Läs mer

Finansinspektionen: Förslag till allmänna råd om undantag från amorteringskrav
Finansinspektionen föreslog den 3 april nya allmänna råd för att tydliggöra när ett bolåneföretag kan medge undantag från de krav på amortering som finns i FI:s föreskrifter. Bolåneföretag ska få möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett tillfälligt undantag från amorteringskrav. Undantagsmöjligheten gäller vid en mycket kraftig nedgång i svensk ekonomi. Den rådande situationen till följd av coronavirusets spridning är ett tydligt exempel där undantaget kan medges till alla bolånetagare som amorterar enligt amorteringsföreskrifterna.
Läs mer

Finansinspektionen: Skjuter upp förslag på ny metod för marknadsrisker i bankboken
Finansinspektionen beslutade den 3 april att vänta med att publicera ett förslag på ny pelare 2-metod för marknadsrisker i bankboken på grund av den pågående coronapandemin har. FI:s plan var tidigare att ett förslag på ny metod för att bedöma kapitalkrav för marknadsrisker i bankboken inom pelare 2 skulle kunna skickas ut på remiss i början av 2020.
Läs mer

Finansinspektionen: Frågor och svar om nytt undantag från amorteringskrav
Finansinspektionen publicerade den 2 april frågor och svar om de om de nya reglerna som ger bankerna möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från kravet på amortering.
Läs mer

Finansinspektionen: Banker får ge alla bolånetagare undantag från amortering
Finansinspektionen meddelade den 2 april att banker ska få möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi. Undantaget gäller till och med juni 2021. På så sätt vill Finansinspektionen ge bolånetagarna ökat handlingsutrymme i denna osäkra tid.
Läs mer

Finansinspektionen: Rapportering av penningtvätt skjuts fram en månad
Finansinspektionen beslutade den 1 april om att införa vissa lättnader för verksamhetsutövare i sin rapportering vad gäller penningtvätt till Finansinspektionen med anledning av den rådande omvärldssituationen. Detta i samsyn med Europeiska bankmyndigheten (EBA). Det innebär att inlämningsdatum för att inlämna den årliga rapporten för penningtvätt skjutits fram från 31 mars till den 30 april 2020.
Läs mer

Finansinspektionen: Flyttar fram årets översyns- och utvärderingsprocess
Finansinspektionen beslutade den 1 april att senarelägga årets planerade översyns- och utvärderingsprocesser (ÖUP) för kategori 1- och 2-banker. Utvärderingarna som normalt avslutas i september kommer 2020 istället att avslutas i december.
Läs mer

Finansinspektionen: Kreditinstitut och värdepappersbolag kan få anstånd med rapportering
Finansinspektionen tydliggjorde den 1 april hur de ska tillämpa Europeiska bankmyndigheten (EBA) uttalande om möjligheter för kreditinstitut och värdepappersbolag att få anstånd med sin tillsyns- och resolutionsrapportering i syfte att mildra belastningen på bankerna under coronapandemin. FI kommer inte att medge en generell lättnad av rapporteringskraven, utan bedömer behovet av lättnader i varje enskilt fall.
Läs mer

Mars

Riksbanken: Fler banker och kreditinstitut får möjlighet att låna pengar
Riksbanken beslutade den 26 mars att ge svenska kreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn möjlighet att bli tillfälliga penningpolitiska motparter till Riksbanken. Samtidigt beslutades att tillfälliga penningpolitiska motparter ska få delta i Riksbankens program för vidareutlåning till icke-finansiella företag.
Läs mer

Regeringen: Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas
Regeringen inrättade den 25 mars en statlig lånegaranti till företag som drabbats negativt till följd av virusutbrottet, den s.k. Företagsakuten. Målet med insatsen är att göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering. Åtgärden innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Riksgäldskontoret administrerar garantin och banken betalar en riskbaserad garantiavgift till Riksgäldskontoret.
Läs mer

Finansinspektionen: Om EBA:s uttalande om kreditlättnader kopplade till covid-19
Finansinspektionen meddelade den 25 mars att de ställer sig bakom Europeiska Bankmyndigheten (EBA) uttalande om bland annat definitionen av fallissemang, kreditlättnadsåtgärder och IFRS9 mot bakgrund av covid-19. Spridningen av coronaviruset innebär stora utmaningar för hela samhället, så även det finansiella systemet. Vi befinner oss i en exceptionell situation och osäkerheten är stor. Det extraordinära läget ställer krav på en ändamålsenlig tillämpning av befintliga regelverk, däribland regler för anstånd och bedömning av betydande ökning av kreditrisk.
Läs mer

Finansinspektionen: Förväntar sig att banker och kreditmarknadsbolag stoppar aktieutdelningar
Finansinspektionen meddelade den 24 mars att de skickat brev till samtliga banker och kreditmarknadsbolag under FI:s tillsyn med uppmaningen att styrelserna omgående ändrar sina utdelningsförslag och att vårens bolagsstämmor beslutar att inte betala aktieutdelningar. Syftet är att säkerställa att dessa företag har fortsatt god motståndskraft mot eventuella kreditförluster och kapacitet att upprätthålla kreditförsörjningen.
Läs mer

Riksbanken: Köper säkerställda obligationer
Riksbanken beslutade den 20 mars att även köpa säkerställda obligationer inom ramen för beslutet den 16 mars att köpa obligationer upp till 300 miljarder kronor under perioden mars-december 2020.
Läs mer

Regeringen: Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit
Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna meddelade den 20 mars att Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag. Utöver kapitaltillskottet till Almi utökas låneramarna för Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN). SEK:s låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. EKN:s tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.
Läs mer

Regeringen: Statlig kreditgaranti för lån till flygföretagen
Den 19 mars beslutade riksdagen om regeringens förslag att flygföretagen under 2020 ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Dessutom kommer det att föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
Läs mer

Riksbanken: Avser att köpa företagspapper
Riksbanken beslutade den 19 mars att de inom ramen för beslutet om att köpa ytterligare värdepapper för upp till 300 miljarder svenska kronor i år även avser att inkludera köp av värdepapper utgivna av icke-finansiella företag.
Läs mer

Riksbanken: Lättat på kraven för säkerheter
Riksbanken beslutade den 19 mars att lätta på kraven kring vilka säkerheter bankerna kan använda när de lånar av Riksbanken för att stärka bankernas tillgång till likviditet i svenska. Lättnaderna innebär att de särskilda begränsningsregler som gällt för säkerställda obligationer (bostadsobligationer) slopas under en tid framöver. Dessutom kan egna säkerställda obligationer, det vill säga säkerställda obligationer som givits ut av motparten eller någon närstående, också användas som säkerhet.
Läs mer

Riksbanken: Lånar ut upp till 60 mdr amerikanska dollar
Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda lån i amerikanska dollar mot säkerhet. Att stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta är en ny åtgärd för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.
Läs mer

Finansinspektionen: Inkomstbortfall kopplat till coronaviruset skäl till undantag från amortering
Finansinspektionen meddelade den 17 mars att de ser inkomstbortfall kopplat till coronaviruset som ett särskilt skäl. Spridningen av coronaviruset gör att många hushåll och företag kan möta ekonomiska påfrestningar. Även om krisen förväntas vara övergående så kan effekterna bli betydande. När det finns särskilda skäl kan banker och låntagare komma överens om att tillfälligt minska eller pausa amorteringarna. FI ser inkomstbortfall kopplat till coronaviruset som ett sådant särskilt skäl.
Läs mer

Finansinspektionen: Styrelsebeslut att kontracykliskt buffertvärde sänks till noll
Finansinspektionens styrelse beslutade under ett extrainsatt styrelsesammanträde den 16 mars att fastställa det kontracykliska buffertvärdet till 0 procent enligt det förslag som presenterades fredagen den 13 mars 2020.
Läs mer

Finansinspektionen: Tillfällig lättnad i LCR-kravet för svenska banker
Finansinspektionen meddelade den 16 mars att de under rådande omständigheter vill klargöra att myndigheten kommer att tillfälligt tillåta att banker underskrider kravet på likviditetstäckningskvot (LCR) för enskild valuta och för totala valutor.
Läs mer

Riksbanken: Sänkt utlåningsräntan över natten för bankerna 
Riksbanken beslutade den 16 mars att beslutat att sänka räntan på utlåningsfaciliteten på grund av den ökade osäkerheten på de finansiella marknaderna med anledning av coronapandemin. Åtgärden syftar till att säkerställa att dagslåneräntan på marknaden för svenska kronor hamnar nära reporäntan samt att göra det billigare för de penningpolitiska motparterna att få tillgång till kredit över natten. Förändringen innebär sänkt ränta på utlåningsfaciliteten från reporäntan +0,75 procentenheter till reporäntan +0,20 procentenheter.
Läs mer

Riksbanken: Lånar ut obegränsat med kronor mot säkerhet till 0,20 procents ränta
Riksbanken beslutade den 16 mars att erbjuda bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan. Detta är en ny åtgärd för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.
Läs mer

Riksbanken: Köper obligationer upp till 300 mdr kronor
Riksbanken beslutade den 16 mars att utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor i år. Köpen kommer vid behov innefatta såväl stats-, som kommun-, och bostadsobligationer.
Läs mer

Finansinspektionen: Begränsar arbetet med informationsinhämtning
Finansinspektionen beslutade den 13 mars att inte påbörja några nya tillsynsundersökningar och att platsbesök, löpande tillsynsmöten och omfattande informationsinhämtningar ska skjutas på framtiden. Detta gäller till och med den 13 april.
Läs mer

Finansinspektionen: Sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll
Finansinspektionen meddelade den 13 mars att de kommer att sänka det kontracykliska kapitalbuffertkravet för banker från 2,5 procent till 0 procent. Sänkningen motsvarar omkring 45 miljarder kronor. Den görs i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.
Läs mer

Riksbanken: Lån till bankerna för vidareutlåning till företag
Riksbanken beslutade den 12 mars att erbjuda bankerna att låna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stimulera bankernas vidareutlåning till företag verksamma i Sverige. Detta är en ny åtgärd för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.
Läs mer