Bankfokus Special, juli 2020

Hur hänger redovisningsregler och corona ihop?

När en enskild kund får anstånd med sin amortering är det ofta tecken på problem, och banken kan behöva reservera en potentiell förlust för lånet i sin redovisning. Men vad händer när hundratusentals kunder slipper amortering, som nu under coronapandemin? Massförluster i bankerna?

Mats Stenhammar, redovisningsexpert på Bankföreningen

Som ett led i att lindra de ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin har banker över hela EU gett sina kunder allmän amorteringsfrihet. Enligt redovisningsreglerna skulle bankerna då kunna vara tvingade att reservera stora belopp i förväntade kreditförluster, vilket kan leda till att många banker visar negativt resultat. Det i sin tur kan försämra bankernas möjlighet att låna ut, något som alla vill att de ska fortsätta göra för att stödja återhämtningen i världsekonomin.

- Välkapitaliserade och starka banker har en avgörande betydelse för den finansiella stabiliteten i det finansiella systemet. Internationella och nationella tillsynsmyndigheter och standardsättare insåg tidigt behovet av lättnader i redovisningsregelverken för bankerna, berättar Mats Stenhammar, Bankföreningens redovisningsexpert.

EBA och ESMA, de europeiska tillsynsmyndigheterna för banker respektive värdepappersbolag, publicerade i månadsskiftet mars-april uppmjukningar i regelverken för banker, bland annat IFRS 9. Till exempel ska generella lättnader såsom amorteringsanstånd, inte per automatik ses som indikator på en betydande ökning av kreditrisken hos låntagaren. Det gäller lån till både hushåll och företag. Samtidigt klargjordes att banker bör tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt samt fokusera på bedömningar av de exponeringar som kan medföra störst påverkan. Finansinspektionen har ställt sig bakom uttalandena.

- Det betyder till exempel att bankerna normalt inte behöver flytta utlåningen till en högre riskklass för de bolånekunder som bankerna ger allmän amorteringsfrihet, med de ökade krav på reserveringar för förväntade kreditförluster det skulle innebära. Bankens kapitaltäckning behöver då inte heller påverkas på det negativa sätt som annars hade varit fallet, något som skulle påverka möjligheten att låna ut till livskraftiga företag, säger Mats Stenhammar.

Läs mer om IFRS 9 Finansiella instrument

 

Publicerad den 4 juni 2020