Bankfokus Special, juli 2020

Bankrelaterade åtgärder från europeiska myndigheter

Bankföreningen har sammanställt de coronarelaterade åtgärder som europeiska myndigheter genomförde under våren och början av sommaren, som har inverkan på bankerna i Sverige.

Se mer under fliken Corona överst på Bankföreningens förstasida.

 

Juli

EBA: Rapport om genomförandet av COVID-19-policies
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerade den 7 juli en rapport som innehåller förtydliganden om tillämpningen av de regler som aktualiserats som en följd av COVID-19-pandemierna. Denna rapport är en del av EBA:s bredare övervakning av genomförandet av COVID-19-policyer samt tillämpningen av befintlig reglering under dessa exceptionella omständigheter.
Läs mer

EBA: Uttalande om resolutionsplanering och COVID-19
Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 9 juli ett uttalande om resolutionsplanering mot bakgrund av COVID-19-pandemin. Med uttalande vill EBA upprepa vikten av resolutionsplanering i tider av osäkerhet. EBA påtalar även vikten av att resolutionsmyndigeter fortsätter att främja institutens ansträngningar för att förbättra deras kapacitet och öka deras resolutionsbarhet.  
Läs mer

EU-kommissionen: Förlänger EU:s statsstödsregler   
Europeiska kommissionen beslutade den 2 juli att förlänga vissa regler för statligt stöd som annars skulle löpa ut i slutet av 2020. Kommissionen har också beslutat att göra vissa riktade justeringar av de befintliga reglerna i syfte att mildra den ekonomiska och finansiella effekten av coronavirusutbrottet för företag. 
Läs mer

Juni

ECB: Ny repofacilitet för centralbanker utanför euroområdet  
Europeiska centralbanken (ECB) styrelse beslutade den 25 juni att inrätta en ny backstop-facilitet, EUREP, för att tillhandahålla eurorepor till centralbanker utanför euroområdet. EUREP ska tillgodose eventuella behov av eurolikviditet till följd av COVID-19.
Läs mer

EU: Antagit regler för att underlätta utlåning till hushåll och företag  
EU-parlamentet och rådet antog den 24 juni regelförändringar i tillsynsförordningen (CRR) som syftar till att underlätta utlåning till hushåll och företag under rådande pandemi. Regelförändringarna handlar bland annat om att anpassa tillämpningen av internationella redovisningsstandarder, skjuta på tillämpningsdag för bruttosoliditetskrav för globalt systemviktiga banker samt en mer förmånlig NPL-hantering av statligt garanterade lån. 
Läs mer

ECB: Nya villkor för tillgång till US-dollar  
Europeiska centralbanken (ECB) och andra stora centralbanker beslutade gemensamt den 19 juni att minska frekvensen av 7-dagars operationerna i amerikanska dollar från dagligen till tre gånger per veckaFörändringen kommer att gälla från och med den 1 juli 2020. Samtidigt fortsätter de veckovisa operationerna med en 84-dagars löptid som vanligt. ECB och andra stora centralbanker är redo att justera tillgången på likviditet i USD beroende på marknadsförhållandena.
Läs mer

EBA: Förlänger tillämpningen av moratorieriktlinjer   
Europeiska bankmyndigheten (EBA) beslutade den 18 juni att förlänga tillämpningen av sina riktlinjer för lagstiftnings- och icke-lagstiftande moratorier till 30 september 2020.  
Läs mer

ESRB: Rekommendation om att begränsa utdelning av kapital 
Europeiska systemrisknämnden (ESRB) utfärdade en rekommendation den 8 juni om att begränsa utdelning av kapital under pandemin. Syftet är att begränsa distributionen av kapital genom till exempel utdelningar, återköp av aktier, eller rörliga kompensationsprogram. 
Läs mer

ESRB: Rekommendation om effekter på den finansiella stabiliteten av vidtagna åtgärder för att skydda den reala ekonomin                                   
Europeiska systemrisknämnden (ESRB) utfärdade en rekommendation den 8 juni till de nationella tillsynsmyndigheter att övervaka och utvärdera effekterna på den finansiella stabiliteten av COVID-19-relaterade åtgärder som vidtagits av deras medlemsstater för att skydda den reala ekonomin, såsom skuldmoratorier, och statliga garantiprogram samt andra finansiella åtgärder. 
Läs mer

ECB: Förlänger och utvidgar stödköpsprogrammet PEPP  
Europeiska centralbanken (ECB) beslutade den 4 juni att utöka stödköpsprogrammet PEPP med 600 miljarder euro till totalt 1 350 miljarder euro. Vidare förlänger ECB programmets genomförande till åtminstone juni 2021 från att tidigare ha uppgett till årsskiftet. 
Läs mer

EBA: Rapportering och offentliggörande av exponeringar mot bakgrund av covid-19  
Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 2 juni riktlinjer om rapportering och offentliggörande när det gäller exponeringar som påverkas av de ekonomiska åtgärder som vidtagits för att mildra effekterna av coronapandemin. 
Läs mer 

Maj

Kommissionen: Förslag till återhämtningsplan för EU 
EU-kommissionen presenterade den 27 maj ett förslag till återhämtningsplan för Europa. Det innehåller dels en reviderad EU-budget för åren 2021–2027 på 1100 miljarder euro, dels ett återhämtningsinstrument ”Next Generation EU” på 750 miljarder euro.  
Läs mer 

Rådet: Ekonomiskt krisstöd till länder i euroområdet                                          
Eurogruppens finansministrar enades den 8 maj om vilka standardvillkor som ska gälla för euroländerna för att ta del av ESM:s krisstöd med anledning av pandemin och hur stödet ska se ut. Medlemsländerna får låna upp till 2 procent av sin BNP för att finansiera direkta och indirekta kostnader för sjukvård, botemedel och förebyggande åtgärder med anledning av covid-19-pandemin. 
Läs mer

April

Kommissionen: Åtgärdspaket för att underlätta bankernas utlåning  
Kommissionen antar den 28 april ett åtgärdspaket för att underlätta bankernas utlåning till hushåll och företag i EU. Åtgärdspaketet ska se till att bankerna kan fortsätta att låna ut pengar för att stödja ekonomin och bidra till att minska coronakrisens avsevärda ekonomiska effekter.  
Läs mer

Rådet: Större flexibilitet vid användning av EU-medel 
Rådet antog den 22 april ett åtgärdspaket för att säkerställa ytterligare flexibilitet vid användningen av strukturfonderna så att medlemsstaterna kan vidta snabba åtgärder med anledning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronapandemin. 
Läs mer 

Rådet: Diskuterar genomförande av krisåtgärder 
EU:s ekonomi- och finansministrarna ställde sig den 16 april bakom uttalandet till stöd för en flexibel tillämpning av EU:s regelverk inom banksektorn och uppmanar bankerna att avstå från utdelningar. Man enades också om en förenkling av informationskraven för den europeiska planeringsterminen för 2020. 
Läs mer 

EBA: Riktlinjer för kreditlättnader kopplade till Covid-19 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 2 april sin slutliga rapport om riktlinjer för kreditlättnader kopplade till covid-19. Den behandlar bland annat att allmänna kreditlättnader ska baseras på lagstiftning eller branschöverenskommelser för att vara giltiga. 
Läs mer

SRB: Åtgärder för att mildra effekterna av covid-19                                                      
EU:s gemensamma resolutionsnämnd, Single Resolution Board (SRB) meddelade den 1 april att de är redo att använda den flexibilitet som finns i regelverket för att anpassa övergångsperioder och delmål som tillämpas på banker såväl som att justera MREL-kraven i enlighet med kapitalkraven, med särskild hänsyn till kapitalbuffertar. 
Läs mer

Mars

EBA: Uttalande om aktieutdelningar, återköp av aktier och rörlig ersättning 
Europeiska bankmyndigheten uppmanade den 31 mars alla banker att avstå från utdelning eller återköp av aktier för att säkerställa att det kapital som frigörs till följd av coronaåtgärder används till att stödja kreditgivningen till hushåll och företag. EBA uppmanar också banker att se över sin ersättningspolicy för att säkerställa att de överensstämmer med och främjar sund och effektiv riskhantering som även tar hänsyn till den nuvarande ekonomiska situationen. 
Läs mer

Rådet: Antar åtgärder för omedelbart frigörande av EU medel  
EU antog den 30 mars lagstiftning för att snabbt frigöra medel från EU:s budget för att motverka coronakrisen. Lagstiftningen ändrar reglerna för struktur- och investeringsfonderna i syfte att skapa större flexibilitet och frigöra 37 miljarder euro till investeringsinitiativet mot coronaeffekter. EU ändrade också tillämpningsområdet för EU:s solidaritetsfond så att den utöver naturkatastrofer nu även omfattar större hot mot folkhälsan. 
Läs mer

ECB/SSM: Rekommendation om aktieutdelningar 
EU:s gemensamma banktillsyn (SSM) rekommenderade den 27 mars bankerna att avstå aktieutdelningar för 2019 och 2020 samt återköp av egna aktier i syfte att ersätta aktieägarna till åtminstone oktober 2020. 
Läs mer 

EBA/ESMA: Uttalande om kreditlättnader kopplade till covid-19 
Europeiska Bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) uttalade sig den 25 mars om bland annat definitionen av fallissemang, kreditlättnadsåtgärder och IFRS9 i ljuset av covid-19. I EBA:s uttalande berörs också vissa frågor ur ett konsumentskyddsperspektiv, samt senareläggning av viss inrapportering och konsultationer.
Läs mer
Läs mer

Rådet: Lättar på EU:s finanspolitiska regler  
EU:s ekonomi- och finansministrar enades den 23 mars om att använda EU:s finanspolitiska regler med maximal flexibilitet. Därigenom ska medlemsländerna kunna vidta alla de åtgärder som krävs för att stödja hälso- och sjukvården, civilskyddet och ekonomin. 
Läs mer

ECB/SSM: Flexibilitet dåliga lån och IFRS9 
EU:s gemensamma banktillsyn (SSM) meddelade den 20 mars ytterligare åtgärder för att säkerställa att banker som står under deras tillsyn kan fortsätta kreditgivningen till hushåll och företag i coronakrisen. Det handlar om ökad flexibilitet av hantering av dåliga lån, uppmuntra banker att undvika överdrivna procykliska effekter när de tillämpar den internationella redovisningsstandarden IFRS 9, och aktivering av de kapital- och operativa lättnader som annonserades den 12 mars.  
Läs mer

Kommissionen: Mer flexibla budgetregler för att underlätta krisåtgärder 
Kommission föreslår den 20 mars att man aktiverar stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul. När rådet har godkänt förslaget kommer EU-länderna att kunna vidta åtgärder för att hantera krisen med tillräcklig kraft, samtidigt som de kan frångå de budgetkrav som normalt sett gäller enligt EU:s budgetregler. 

Kommissionen: Tillfälliga regler för fortsatt statligt stöd till ekonomin  
Kommissionen antar den 19 mars tillfälliga regler för att EU-länderna ska kunna utnyttja hela den flexibilitet som finns inbyggd i reglerna om statligt stöd till att stödja ekonomin i samband med covid-19-utbrottet.  
Läs mer 

ECB: Stödköpsprogram PEPP om 750 miljarder euro 
Europeiska centralbanken beslutade den 18 mars att starta ett nytt program för tillfälliga köp av privata och offentliga värdepapper (PEEP). Stödköpsprogrammet PEPP uppgår till 750 miljarder euro och kommer att pågå till slutet av 2020. 
Läs mer 

Kommissionen: Samordnade insatser för att motverka coronakrisens ekonomiska effekter                               
Kommissionen lägger den 13 mars fram åtgärder för att mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19-utbrottet, med fokus på samordning på EU-nivå av olika verktyg, t.ex. statligt stöd, flexibilitet i EU:s budgetregler, likviditet för banksektorn och EU-budgeten. De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2020. 
Läs mer

ECB/SSM: Lättnader i kapital, likviditet och operativa åtgärder 
EU:s gemensamma banktillsyn (SSM) annonserade den 12 mars ett paket av åtgärder för att stötta bankernas kreditgivning till hushåll och företagBesluten innebär bl a att bankerna tillfälligt kan fullt ut utnyttja kapital- och likviditetsbuffertar, samt att underskrida de kapitalkrav som satts i Pelare 2. ECB kommer även att vara mer flexibel i sina bankspecifika tillsynsåtgärder och senarelägga riktade granskning av interna modeller (TRIM) och övervaknings- och utvärderingsprocess (SREP) 2019.  
Läs mer

EBA: Tillfälliga lättnader i tillsynsåtgärder  
Europeiska bankmyndigheten (EBA) meddelade den 12 mars att de tillsammans med nationella myndigheter och Europeiska centralbanken ska samordna gemensamma ansträngningar för att stöta bankerna i sin kreditgivning. EBA skjuter därför upp stresstesten till 2021 och rekommenderar de nationella myndigheterna att fullt ut använda den flexibilitet som finns i relevanta regelverk för att stötta banksektorn.
Läs mer