Bankfokus 2022

"Finansmarknaden viktig för effektiv allokering av kapital till hållbara investeringar"

Rollen som förmedlare av hållbarhetsinformation till sparare och investerare är viktigast, när det kommer till bankernas arbete med hållbarhet. Det sa finansmarknadsminister Max Elger i en intervju i samband med konferensen som de fyra branschföreningarna Svenska Bankföreningen, Svensk Värdepappersmarknad, Svensk Försäkring och Fondbolagens föreningen höll i april. På konferensen berömde han finansbranschen för det arbete den gör i omställningen till ett hållbart samhälle.

Max Elger, finansmarknadsminister. Foto: Ulrica Loeb

- Banker ska kanalisera resurser från sparare till investerare. Det är den samhällsekonomiskt viktigaste uppgiften. När det gäller hållbarhet ska bankerna bidra till att korrekt information förmedlas så att spararna får det de vill spara i och att investerarna korrekt redogör för vilka egenskaper deras investeringar har, sa Max Elger på frågan om vad han ser som bankernas viktigaste uppgift när det gäller att bidra till ett hållbart samhälle.

Vad kan staten bidra med för att bankerna ska kunna uppfylla sina uppgifter?

- Förutom att bidra med kloka regleringar som klargör vari olika aktörers ansvar består, kan staten på marginalen bidra med ökad säkerhet. Det gör vi nu när vi beviljar gröna kreditgarantier, då vi alltså mot en avgift tar på oss en del av oförutsägbarheten i sådana här stora, långsiktiga investeringar.

Tidigare samma dag hade den första gröna kreditgarantin från Riksgälden beviljats för ett lån till Preems dieselanläggning i Lysekil. Lånet ska komma från Svensk Exportkredit, SEK. Med hjälp av en investering på 3 miljarder kronor vill Preem öka kapaciteten för att använda hållbara insatsvaror, som rapsolja och slakteriavfall. Utsläppen från anläggningen ska på så vis ska kunna reduceras med 1,5 miljoner ton koldioxid, vilket sägs motsvara utsläppen från en halv miljon personbilar. 

Den gröna taxonomin börjar falla på plats. Vilka områden ser du som viktigast att EU går vidare med när den ska utvidgas?

- Modeller som gör att investeringar som reducerar koldioxidutsläpp i traditionellt bruna industrier bör också ges utrymme när man pratar om investeringar i hållbarhet. Det är lite som är grönt i taxonomin, och det följer ju av att taxonomin är mycket strikt hållet. Jag tycker det är bra att den är strikt, däremot ska man noga reflektera kring hur vi kan bidra till klimatnyttiga investeringar även i det som inte är taxonomigrönt. När man börjar vidga diskussionen till social hållbarhet, är det viktigt att komma ihåg att det strikt vetenskapliga förhållningssätt som man haft i den gröna taxonomin blir svårare att applicera.

I sitt anförande på konferensen sa Max Elger att hållbarhetsarbetet är en del av att stärka Sverige, genom att göra sig oberoende av fossila bränslen och därmed bidra till att göra Europa mer oavhängigt av rysk energi. Hållbarhet är också en del av att främja finansiell stabilitet, samtidigt som det öppnar möjligheter, fortsatte han.

- Sverige är ett av världens tydligaste exempel på att det finns en massa möjligheter att skapa tillväxt och välstånd genom att ställa om till hållbarhet. Vi ser det i de stora investeringarna i norr, i (grönare, red) stål och batterifabriker. Finansmarknaden har en enormt viktig roll att spela för att åstadkomma en effektiv allokering av kapital till sådana långsiktigt hållbara investeringar. Mitt mål är att vi ska attrahera kapital från hela världen genom att erbjuda en hållbar finansmarknad.

Hållbarhet är i fokus även i EU, och i USA har frågan fått allt mer tyngd.

- Ett svenskt hållbarhetsfokus kommer att handla om att Sverige ska stå sig väl i den internationella konkurrensen, sa Max Elger.

På senare tid har en mängd olika förslag om hållbarhet kommit från EU: disclosure-förordningen, utvidgning av den gröna taxonomin, ny standard för gröna obligationer. Från International Sustainability Standards Board kom ett förslag till internationell standard för hållbarhetsredovisning i mars. Flera bankföreträdare talade på konferensen om svårigheten att tolka otydliga och ibland krockande regelverk.

- Det är olyckligt att inte allt går i synk hela tiden, men min egen övertygelse är att det går i rätt riktning. Man ska inte låta det bästa bli det godas fiende. Ni gör ett bra jobb i det här, och det är ett viktigt jobb, kommenterade Max Elger.

Max Elgers framträdande på finansbranschens hållbarhetskonferens den 25 april (inspelning)

Publicerad den 9 maj 2022