Bankfokus Special 2021

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank

Fredrik Nilzén, Swedbank
Hur jobbar ni med hållbarhet?
- Swedbanks vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart där Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid genom hållbara val. En hållbar affärsstrategi. Med hjälp av ett ramverk för gröna obligationer och gröna aktier, gröna lån och rådgivning hjälper vi företag att ställa om. Till privatpersoner erbjuder vi exempelvis hållbart sparande, lån för installation av solpaneler, gröna bolån- och billån för att möjliggöra hållbara val.

På vilket sätt har ert arbete med hållbarhet förändrats de senaste åren?
- Hållbarhet har alltid varit viktigt och centralt genom hela vår historia men från att ha varit en viktig del i vår verksamhet är det idag den röda tråden i allt vi gör. Med hållbarhet i kärnan av vår affärsstrategi ställer vi löpande om vår verksamhet för att bli ännu mer träffsäkra i vårt hållbarhetsarbete. Vi har bland annat inrättat en koncernövergripande hållbarhetskommitté som förstärkt styrmedel för konsekvent hantering av hållbarhetsfrågor i hela organisationen och som även skall driva omställningen i banken.

Vad ser du som viktigast framöver?
- Det viktigaste är att vi nu på ett snabbt sätt ställer om till ett hållbart samhälle. Vi står inför nästa stora ekonomiska språng med vetskapen om att det måste ske inom planetens gränser och på ett schysst och inkluderande sätt för människor.

- Vi tror att en hållbar bank med hållbara kunder bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Tillsammans med vår stora kundbas kan vi få en stor inverkan genom de åtgärder vi vidtar.

- För att lyckas behövs kvalitetsmässig data, trovärdiga metoder och ledarskap. Dessutom, hållbarhet är ingen tävling utan samarbete är en avgörande faktor för att verklig förändring skall ske tillräckligt fort.

Louise Lindgren, riskchef på Länsförsäkringar Bank

Louise Lindgren, riskchef på Länsförsäkringar Bank
Hur arbetar ni med klimat och hållbarhet i riskhanteringen?
 - Inom bankens riskhantering har vi fokuserat på klimatrisker både avseende löpande riskhantering och scenarioanalyser. I den löpande riskhanteringen utvecklar vi till exempel metoder för identifiering av klimatrisker i samband med förändringar av produkter eller tjänster. Avseende scenariosimuleringar har vi hittills fokuserat på att estimera effekter på risknivåer i bolåneportföljen. Där har vi byggt upp en metod som mäter påverkan på risk och kapital vid tex höjning av havsnivån. Metoden har använts i några år och utvecklas ständigt.

På vilket sätt har ert arbete med det förändrats de senaste åren?
- Generellt har vi haft ett stort fokus på hållbarhet, där till exempel vårt fondbolag har nått längst i utvecklingen. Vi har integrerat hållbarhet i olika processer inom banken, och arbetet med hållbarhet är under ständig utveckling. Inom riskhantering har vi fokuserat framförallt på klimatrisken och dess samverkan med övriga risktyper såsom till exempel kreditrisk och likviditetsrisk. En annan stor förändring under det senaste året är de regelverk som har publicerats och som kommer påverka riskhanteringen av ESG-risker, och framför allt klimatrisker.

Vilka utmaningar ser ni?
- Det är svårt för bankerna att sätta mål och mäta framsteg för klimatpåverkan i detta läge då definitionerna och standarderna inte är på plats. Det kommer kräva en hel del harmonisering och utveckling i gemensamt framtagna strukturer för att på ett effektivt sätt bedöma vad som klassificeras som hållbart inom olika sektorer i ekonomin.  Sektorer som på kort och medellång sikt är lönsamma kan, på grund av sitt klimatavtryck, på lång sikt bli mindre lönsamma vilket kan leda till högre risker för banken som långivare.

Vad är viktigast framöver?
- Vi ser tre viktiga områden framför oss. Först och främst är det viktigt att få fram gemensamma definitioner avseende klimatrisker samt övriga ESG-risker. Vidare måste vi hantera och implementera de regelverk som kommer från myndigheterna i snabb takt. Ett tredje område är de modeller som används för att beräkna kreditrisk på banker (IRK-modeller) där klimatrisk bör komma in som specifika riskdrivare. I nuläget är svenska banker mitt upp i att revidera sina IRK-modeller och det är viktigt att få in klimatriskparametrar framöver i dessa modeller.

Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Bankavdelningen på Finansinspektionen

Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Bankavdelningen på Finansinspektionen
På vilket sätt kommer klimat och hållbarhet in i ert arbete med bankerna?
- För tillfället så arbetar vi med att integrera det i den ordinarie tillsynen. Det gäller allt ifrån den årliga översyn och utvärderingsprocessen till löpande dialog med instituten. För en utförligare redogörelse kring det pågående och framtida arbetet är FI:s hållbarhetsrapport bra läsning.

Hur skiljer det sig från tidigare?
- Sedan FI:s uppdrag utvidgades till att inkludera att myndigheten ska verka för att den finansiella sektorn bidrar till en hållbar utveckling har det blivit en mer explicit del av vårt arbete. I vissa delar av tillsynen har klimatrisker varit en del sedan tidigare, men nu är det bredare än så.

Utmaningar?
- Den snabba regelverksutvecklingen ställer höga krav på internationellt engagemang och hög analytisk kapacitet på myndigheten. Reglerna behöver anpassas till svenska förhållanden och där är inte minst de internationella arbetsgrupperna väldigt viktiga.

Vad är viktigast framöver?
- Det är just införlivandet av reglerna i svensk rätt och att se till att de svenska finansiella instituten tar till sig reglerna på rätt sätt så att reglerna får den önskade effekten. Det är en ambitiös hållbarhetsagenda de kommande åren så det kommer att krävas anpassningar i stora delar av den finansiella sektorn.

Anders Langworth, hållbarhetschef på Nordea

Anders Langworth, Head of Group Sustainability, Nordea
Hur jobbar ni med hållbarhet?

- Vårt fokus på att genomgående vara en hållbar bank är högre än någonsin. Det innebär att vårt främsta fokus framåt är att än mer integrera hållbarhet i de huvudsakliga processerna för investeringar och kreditgivningen. Utöver det är förstås viktigt att vara en hållbar arbetsgivare, som exempelvis innebär att ha konkreta planer på hur vi ska arbeta med ökad mångfald och att sänka vårt eget koldioxidavtryck.

På vilket sätt har ert arbete med hållbarhet förändrats de senaste åren?
- Då förväntningarna från våra kunder, investerare och lagstiftare har ökat snabbt, har arbetet förändrats mycket de senaste åren. Som exempel, för några år sedan hade vi fokus på ett relativt litet antal produkter, som några specifika fonder och gröna obligationer. Idag har vi fokus på hur hela investerings- och låneportföljerna ska styras mot samhällets och våra egna utsläppsmål. Det innebär en ganska dramatisk ökning vad gäller både (såväl?) komplexiteten, som möjligheten till att påverka samhället. 

Vad ser du som viktigast framöver?
- Tydliga målsättningar och konkreta färdplaner för hur dessa ska uppnås.

Publicerad den 1 juni 2021