Bankfokus 2023

”Bankernas viktigaste uppgift är att stötta kunderna i omställningen”

Bankerna har i branschens gemensamma klimatfärdplan åtagit sig en rad åtgärder, men den stora förändringen för klimatet kommer av den omställning som görs i företagen, det vill säga hos bankernas kunder. Bankernas roll är att stötta och driva på den förändringen genom att exempelvis finansiera en omläggning av produktionen, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Hans Lindberg, vd på Bankföreningen. Foto: Håkan Flank

År 2021 gjorde bankbranschen en gemensam klimatfärdplan. Nu har Bankföreningen gjort en första uppföljning, som sammanställer bankernas arbete de första två åren. Hur tycker du att bankerna har levt upp till åtagandena i klimatfärdplanen så här långt?

- Bankernas framsteg är verkligen glädjande. Arbetet löper på i stort sett i linje med klimatfärdplanen, det vill säga klimatrelaterade risker och möjligheter integreras nu successivt i verksamheten, vilket är bra, säger Hans Lindberg.

Vad är det viktigaste som bankerna kan göra vad gäller hållbarhet?

- Att bankerna har förmågan att hjälpa och stötta och även driva på kunderna i klimatomställningen. Sedan vi formulerade klimatfärdplanen 2021 har EU:s Fit for 55 kommit, ett europeiskt ramverk för att nå klimatmålen på europeisk nivå. I det ingår att koldioxidpriset successivt kommer att höjas, vilket bankkunderna måste förhålla sig till. De kanske behöver finansiering och hjälp för att ställa om sin produktion, och det är där bankerna kommer in.

Hållbarhetsramverket Fit for 55 riktas brett mot hela ekonomin, vilket Hans Lindberg ser som avgörande för att klimatarbetet ska ha effekt.

- Bankerna kan inte göra jobbet, utan det stora hela avgörs av Fit for 55. De regelverk som har varit riktade mot bankerna handlar till stor del om rapportering. Men det är inte rapportering som gör skillnaden för klimatet. Fit for 55 är ett otroligt bra paket för det utnyttjar marknadsmekanismerna. Som utsläppshandelssystemet är riggat kommer priset på koldioxid att öka och då blir det dyrare att förbruka fossila bränslen. Då kommer företagen också att släppa ut mindre koldioxid.

Vad ska bankerna prioritera de närmaste åren i hållbarhetsarbetet?

- De ska fortsätta dialogen med kunderna, framför allt företagskunderna, och stötta och driva på deras klimatomställning. Om man tittar på olika sektorer kommer det att vara ett stort fokus på energieffektiviseringar av byggnader.

Enligt klimatfärdplanen och kommande EU-regler ska bankerna från och med 2024 börja mäta sina finansierade utsläpp, det vill säga koldioxidutsläpp från det som bankerna lånar ut till.

- För att kunna mäta sina finansierade utsläpp är det viktigt att det finns data tillgängligt. Lånar en bank ut till byggnader, måste banken få veta energieffektiviteten i byggnaderna för att kunna mäta sina avtryck. Har man inte den informationen kan man inte mäta avtrycket. I vissa fall är det statliga myndigheter som sitter på data och de måste se till att den är lättillgänglig. Regeringen och myndigheterna måste ge den privata sektorn möjlighet att efterleva det europeiska ramverket som ju ska tillämpas nationellt, säger Hans Lindberg.

Se rapporten om uppföljningen av bankbranschens klimatfärdplan

Se bankbranschens klimatfärdplan