Vd har ordet

Förord

År 2020, då coronapandemin tog hela världen i sitt grepp, fyllde Svenska Bankföreningen 140 år. I stället för att fira, blev vi djupt involverade i att tillsammans med våra medlemmar, regeringen och myndigheter bidra till att begränsa den ekonomiska nedgången till följd av pandemin. Ännu ett kapitel lades till Bankföreningens historia, som ända sedan start varit nära förbunden med hela samhällets historia.

Den 6 april 1880 bildades De Enskilda Bankernas Syndikat, föregångaren till dagens Bankförening, av banker som ville samverka i frågor där de ”ega  gemensamma intressen”.

Det land som Sverige var den aprildag 1880 när Bankföreningen bildades liknar inte det land vi har idag. Då ett fattigt jordbrukarland med en till delar svältande befolkning. Idag ett av de rikaste och mest tekniskt avancerade länderna i världen med en välmående befolkning.

Den resan har bankerna varit en del av genom att vara näringslivets huvudfinansiär, för alltifrån 1890-talets gryende ”snilleindustrier” (SKF, Alfa Laval och Aga) till 2000-talets uppstickarföretag, och alla andra företag däremellan. För privatpersoner har bankerna bidragit till möjligheten att få en stabilare tillvaro, att kunna spara pengar säkert och lägga undan till framtida köp, men också att kunna låna för att kunna köpa bostad, ofta den största investeringen i en människas liv.

Genom åren har bankerna genom Bankföreningen samverkat på många viktiga områden där de finansiella infrastrukturfrågorna utgjort en betydande del. I takt med att samhällsekonomin har expanderat har behovet av betalningar, att ta betalt och få betalt, ökat lavinartat. Antalet transaktioner mellan olika aktörer i samhället idag går inte att jämföra med hur det var för 140 år sedan. Det är löner, betalningar till underleverantörer, betalningar av varor och tjänster. Behovet av effektivisering har varit stort för att få det att fungera. År 1950 beslutades på Bankföreningen att skapa ett bankgemensamt blankettbetalningssystem i Sverige, kallat Bankgirot. Systemet finns fortfarande kvar även om det är digitalt idag. 

Och när de smarta telefonerna kom på 2000-talet beslutades om att starta ett projekt för mobila betalningar i realtid, vilket ledde till att Swish såg dagens ljus den 12 december 2012. Namnet kommer sig för övrigt av att en deltagare vid ett av de första projektmötena på Bankföreningen skickade sin mobiltelefon över bordet för att visa hur tjänsten kunde se ut, och sa: ”Svisch, här kommer den!”.

Bankföreningen har genom historien, precis som under coronapandemins första månader, många gånger varit regeringens och myndigheternas samtalspartner som företrädare för banksektorn och ofta för att värna bankernas möjlighet att sköta sina uppgifter. Som Bankföreningens ordförande Ernfrid Browald från Handelsbanken sa vid 75-årsjubileet 1955, att staten inte borde kringskära bankernas ”främsta uppgift i samhällets och den ekonomiska utvecklingens tjänst” – att förse näringslivet med kapital. Bankföreningen värnar även privatpersoners möjligheter till ett tryggt sparande och deras köp av bostad. Framöver har bankerna en nyckelroll i finansieringen av omställningen till ett hållbart samhälle.

Men nu lämnar jag åt dig att göra en djupdykning i Bankföreningens och bankernas historia. Mycket nöje med läsningen!

Hans Lindberg
vd på Svenska Bankföreningen