Bankfokus Special december 2020

Stark kritik mot bankskatten från remissinstanserna

I september presenterade regeringen ett förslag till bankskatt baserat på bankers skulder. I november hade remissinstanserna fått säga sitt. Hans Lindberg, Svenska Bankföreningens vd, kommenterar här remissyttrandena som kommit in. Se även Bankföreningens sammanställning av ett urval remissvar här till vänster.

Hans Lindberg, vd på Bankföreningen

Vad är mest framträdande i remissvaren?

- Att kritiken är så pass negativ. Normalt sett brukar inte myndigheter gå så långt att de faktiskt avstyrker förslag som läggs av regeringen. Men här är det många tunga remissinstanser som helt underkänner skattens motiv och ser påtagliga brister i själva konstruktionen av skatten. Regeringen borde vara bekymrad.

Mest bekymrad borde den vara över kritiken från de tre myndigheterna Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden som har ansvar för den finansiella stabiliteten och som anser att skatten faktiskt kan spä på de finansiella riskerna.

- Det stärker vår argumentation. Det är tydligt att skatten kommer att slå både mot tillväxten och den finansiella stabiliteten, att den har en godtycklig utformning, att den är rättsosäker och dessutom att den påtagligt snedvrider konkurrensen på ett sådant sätt att det sannolikt strider mot EU:s statsstödsregler.

Ett mindre antal remissinstanser är mer eller mindre positiva till skatteförslaget, men de svaren avfärdas av Hans Lindberg.

- De som tillstyrker förslaget gör det på oklart faktaunderlag och med dåligt underbyggd argumentation. Det gäller till exempel argumentationen om att banksektorn skulle vara underbeskattad och att en skatt skulle kunna främja konkurrensen i stället för att snedvrida den.

Skatten ska bara omfatta kreditinstitut med skulder över 150 miljarder och med fast driftsställe i Sverige. Just att skatten snedvrider konkurrensen mellan dem som träffas av skatten och övriga kreditinstitut, både svenska och utländska, är det mest avgörande för skattens framtid i det här skedet, säger Hans Lindberg, eftersom det kan strida mot EU:s statsstödsregler.

Vad är nästa steg?

- Skatten är olaglig och kan inte genomföras. Bankföreningen kommer att anmäla förslaget till EU-kommissionen inom kort. Det är viktigt att kommissionen får tid på sig att analysera och pröva den här skatten.

Bankföreningens sammanställning av ett urval remissvar

Fakta om förslaget till bankskatt

 

Publicerad den 4 december 2020