Remissvar och framställningar

Utkast till Lagrådsremiss - Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor