Remissvar och framställningar

Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall