Remissvar och framställningar

Lantmäteriets promemoria Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsföreningsregistret