Remissvar och framställningar

Kontoföringsutredningens betänkande SOU 2023:102, Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling