Remissvar och framställningar

Hemställan beträffande föreslagna ändringar i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism