Remissvar och framställningar

Förslag till ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism