Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig