Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag till EU-parlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005