Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM(2016) 687 slutlig