Remissvar och framställningar

EU-direktiv om hantering av köp eller av krediter och om ianspråktagande av säkerheter