Remissvar och framställningar

Ang. proposition 2019/20: 83 Ett nytt konto- och värdefackssystem