Bankföreningens rekommendationer

Riktlinjer för etiska frågor i bank

Inledning - Svenska Bankföreningen rekommenderar sina medlemsföretag att utforma riktlinjer för hantering av etiska frågor med utgångspunkt från vad som anges i denna promemoria. Innehåll och struktur utformas på det sätt som banken finner lämpligt. Flertalet medlemsföretag har redan antagit riktlinjer i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd Finansinspektionens allmänna råd om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn, FFFS 1998:22. Med ”bank” avses i det följande även övriga medlemsföretag hos Bankföreningen.

Rekommendationen består av tre delar. Inledningsvis anges ett antal grundläggande principer. Bankerna kan härutöver komplettera med mer företagsspecifika principer. I nästa avsnitt anges vilka områden som kan tas upp i bankens riktlinjer och hur riktlinjernas räckvidd kan anges. I det sista avsnittet redovisas hur bankerna bör arbeta med framtagande och uppföljning av riktlinjerna. 

Bankerna utfärdar även andra regler och instruktioner för hur de anställda bör agera inom olika områden. Vidare kan bankerna ha anslutit sig till nationella och internationella riktlinjer, koder eller policies och därigenom åtagit sig att agera på ett visst sätt. I riktlinjerna för hantering av etiska frågor kan hänvisningar göras till nämnda typer av instruktioner och riktlinjer m.m.

1. Grundläggande etiska principer Bankens kontakter med kunder och andra affärsparter bör präglas av följande grundläggande värderingar och principer:

 • Förtroende – genom att banken med omsorg, korrekt uppträdande och kompetens på bästa sätt försöker tillgodose kundens behov inom ramen för de tjänster som banken tillhandahåller. Banken och dess anställda agerar alltid så att föreslagna och genomförda affärer kan förklaras för kunden, myndigheter, massmedia och kollegor med bibehållet anseende och förtroende.
 • Långsiktighet – genom att banken i sitt agerande lägger grunden för en långsiktig relation mellan kunden och banken.
 • Kompetens – genom att banken och dess anställda har sakkunskap om för kunden relevanta finansiella tjänster och produkter, erbjuder tjänster och produkter som bedöms lämpliga utifrån kundens behov samt att de anställda har rätt kunskap i förhållande till de produkter och tjänster de erbjuder kunden.
 • Öppenhet – genom att bankens information om produkter och tjänster är tydlig och lättfattlig så att kunden ges förutsättningar att förstå innebörden av diskuterade och föreslagna finansiella tjänster.
 • Respekt – genom att banken behandlar kunden korrekt och rättvist oavsett t.ex. ålder, kön, religion och etnisk bakgrund. Klagomål hanteras på ett seriöst, snabbt och korrekt sätt. Kunden ges information om hur klagomålet tagits om hand.
 • Pålitlighet – genom att banken fullgör åtaganden på det sätt och inom den tid som utlovats och hanterar de uppgifter kunden lämnat om sina förhållanden med iakttagande av reglerna om banksekretess och skyddet för personuppgifter. 


2. Riktlinjernas innehåll och avgränsning
2.1 Riktlinjernas räckvidd
Av riktlinjerna bör framgå vilka verksamheter de gäller för, t.ex. beträffande

 • Anställda – Gäller riktlinjerna för alla anställda?
 • Uppdragstagare – I vilken omfattning gäller riktlinjerna anlitade konsulter och andra uppdragstagare?
 • Bolag/koncern – Vilka juridiska personer inom koncernen gäller riktlinjerna för?
 • Geografiskt – Gäller riktlinjerna endast för verksamheten i Sverige eller också i andra länder?

2.2 Områden som bör omfattas av riktlinjerna
I riktlinjerna kan anges de grundläggande regler som skall iakttas av alla anställda oberoende av verksamhetsområde när det gäller

 • Sekretess, hantering av uppgifter om kunder och om den egna verksamheten
 • Gåvor och förmåner
 • Jäv och risk för intressekonflikter
 • Egna affärer
 • Externa uppdrag

Hänvisning kan ske till rekommendationer som finns på ett visst område, vilket är fallet när det gäller t.ex. mutor. Institutet Mot Mutor har gett ut Vägledande etiska regler för kontakt- och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet.

2.3 Sakområden
Om möjligt bör handlingsreglerna utvecklas och preciseras för verksamheten inom särskilda sakområden, t.ex. finansiell rådgivning, kreditgivning, värdepappershandel och sparande.

3. Framtagande och uppföljning av riktlinjerna
3.1 Framtagande
Riktlinjerna bör tas fram på ett sådant sätt att de blir väl förankrade bland de anställda. En utgångspunkt för arbetet kan vara en beskrivning av redan etablerade och godtagna beteenden inom olika verksamhetsområden och olika situationer där erfarenhetsmässigt svåra avväganden aktualiseras. Riktlinjerna bör fastställas av styrelsen.

3.2 Utbildning
Utbildning och information bör löpande ges till nyanställda, liksom återkommande utbildning till personalen. Diskussioner om etiska problem bör stimuleras på enskilda enheter. Chefer på olika nivåer bör ha ett ansvar för att sådana diskussioner förs löpande.

3.3 Hantering av etiska problem
Av riktlinjerna bör det framgå hur en anställd som ställs inför ett etiskt problem bör agera och vilket stöd som övriga delar av organisationen, t.ex. närmaste chef, kan lämna.

3.4 Uppföljning
Riktlinjerna bör utvärderas löpande och förnyas mot bakgrund av utvecklingen inom den finansiella sektorn och de erfarenheter som vinns i olika delar av banken. Rutiner bör utformas för hur styrelsen skall informeras om principiella och i övrigt viktiga etiska frågor.