Bankföreningens rekommendationer

Personer i politiskt utsatt ställning - penningtvättslagen

Principer för tillämpning av bestämmelserna om PEP i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den 1 augusti 2015 trädde nya krav i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Bland annat utvidgades begreppet person i politiskt utsatt ställning (PEP) till att även omfatta inhemska/domestika PEP.

PEP definieras som en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation.

Bankföreningen, tillsammans med medlemmarna, har identifierat följande bästa praxis avseende den nya regleringen rörande PEP.

Identifiering av PEP

Av övergångsbestämmelserna till lagändringarna framgår att lagen träder i kraft den 1 augusti 2015. Detta ska enligt förarbetena, prop. 2014/15:80 s. 59, innebära att de nya kraven avseende nationella PEP, i tillämpliga delar, även ska tillämpas på redan ingångna affärsförbindelser.

När det gäller redan ingångna affärsförbindelser eller befintliga kunder så har banken, i enlighet med gällande krav, redan applicerat grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom, jfr 2 kap. 3 § lagen, för dessa kunder.

För den befintliga kundstocken har således banken redan kontrollerat kundens identitet genom en identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt. Den verkliga huvudmannens identitet har kontrollerats och information har inhämtats om affärsförbindelsens syfte och art. Kunden liksom av banken tillhandahållna tjänster/produkter har riskklassificerats som antingen normal-, låg- eller hög risk och bankens åtgärder har anpassats efter den bedömda riskkategorin för kunden och dennes engagemang.

Av de nya kraven följer emellertid att banken utöver grundläggande åtgärder för kundkännedom, även ska vidta åtgärder för att avgöra om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning. Även sådana åtgärder har banken, enligt gällande krav, genomfört för befintliga kunder och verkliga huvudmän som är bosatta utomlands.

För den befintliga kundstocken kvarstår således för banken att avgöra huruvida någon av de kunder som är bosatta i Sverige också kan anses utgöra en PEP eller familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, eller om en verklig huvudman är en i Sverige bosatt PEP. I de ovan angivna förarbetena hänvisas till FATFs rekommendationer om politiskt utsatta personer. FATF gör i sina tolkningsnoter till rekommendationerna en distinktion mellan utländska och inhemska/domestika PEP. I fråga om domestiks PEP anger FATF att en verksamhetsutövare bör vidta rimliga åtgärder för att avgöra om en kund eller en verklig huvudman är eller har varit en domestik PEP. Om verksamhetsutövaren bedömer att det specifika affärsförhållandet medför en högre risk ska, enligt FATF, samma åtgärder vidtas för kunden som om kunden var en utländsk PEP.

I enlighet med gällande krav har banken redan vidtagit grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom avseende de aktuella kunderna samt därutöver även riskklassificerat kunden. För att avgöra om kunden också tillhör kategorin PEP bör banken kunna använda PEP-listor som hjälpmedel. Finansinspektionen har vid möte med bankerna uttalat att en bank, med utgångspunkt i sin riskklassificering, bör kunna använda PEP-listor för att avgöra kundens PEP-status. Detta förutsätter att banken bedömer att kontroll mot en PEP-lista utgör en tillräcklig, tillförlitlig och lämplig åtgärd för att bedöma kundens PEP-status.

Om banken, med utgångspunkt i sin riskklassificering, således bedömer att kontroll mot en PEP-lista kan anses utgöra en tillräcklig, tillförlitlig och lämplig åtgärd för att bedöma kundens PEP-status bör ytterligare åtgärder inte krävas för de fall kunden inte finns noterad i en PEP-lista. Om en träff, å andra sidan, skulle noteras bör kunden kontaktas för ytterligare information.

Definition av PEP och familjemedlem

Med en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion avses enligt lagen stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, parlamentsledamöter, domare i högsta domstolen och andra rättsliga organ på hög nivå vars beslut inte kan överklagas, tjänstemän vid revisionsmyndigheter eller styrelseledamöter i centralbanker, ambassadörer, höga officerare inom försvarsmakten samt ledamöter i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, och tillsynsorgan. Lagen ger inte någon närmare avgränsning av ”funktion i ledningen i en internationell organisation”.

Följande avgränsning av begreppet PEP bör kunna göras.

  • Parlamentsledamöter bör avgränsas till en stats högsta lagstiftande församling. I Sverige bör riksdagsledamöter omfattas av begreppet men inte ledamöter på landstings- och kommunal nivå (jfr prop. 2014/15:80 s 22).
  • Riksrevisionen leds av riksrevisorerna som gemensamt beslutar om fördelning av granskningsområden men varje riksrevisor beslutar själv vad som ska granskas inom respektive ansvarsområde, hur granskningen ska gå till och vilka slutsatser som ska dras av granskningen. När det gäller tjänstemän vid revisionsmyndigheter bör i fråga om Riksrevisionen personkretsen därmed avgränsas till riksrevisorerna.
  • Ambassadörer och beskickningschefer – av 25 § förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen framgår att beskickningar, delegationer och karriärkonsulat i administrativt hänseende är underställda Regeringskansliet. Vidare framgår att en beskickningschef företräder samtliga konsulat i verksamhetslandet i förhållande till verksamhetslandets regering och utrikesministerium. Enligt 28 § samma förordning leds varje utlandsmyndighet av en chef. Chefen för en beskickning är ett sändebud – ambassadör, envoyé eller en chargé d’affaires. Med begreppen ambassadör och beskickningschef bör således förstås ackrediterad ambassadör, envoyé eller chargé d’affaires.
  • Med höga officerare i försvarsmakten bör avses general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral.
  • När det gäller personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan bör bestämmelserna i 8 kap. aktiebolagslagen (2005:551) om bolagets ledning vara vägledande för att avgränsa kretsen i svensk statsägda företag. Kretsen bör därför omfatta styrelseledamöter och deras ersättare samt verkställande direktör och dennes ersättare.
  • Av det numera upphävda direktivet 2006/70/EU framgår att befattningar på gemenskapsnivå och internationell nivå på samman sätt som för nationella uppdrag. Mot denna bakgrund bör personer som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation bör kunna begränsas till styrelseledamöter och deras ersättare, generalsekreterare och dennes ersättare eller motsvarade funktioner i organisationer som har upprättats genom formella politiska överenskommelser mellan stater som har status som internationella fördrag, exempelvis FN, Europarådet, Nato, WTO.

I övrigt bör talmannen som riskdagens ordförande anses utgöra en PEP. Likaså bör domare vid Europadomstolen hänföras till begreppet PEP eftersom domstolens domar är bindande för stater.

Finansinspektionen har vid möte med bankerna uttalat att styvbarn inte faller in under lagens ordalydelse. Mot denna bakgrund bör styvbarn inte räknas in i kretsen familjemedlemmar.

När det gäller personer med skyddad identitet bör man utgå från att den eventuella koppling personen tidigare hade till en PEP sannolikt inte finns i och med att personen fått skyddad identitet.

Behandling av personuppgifter

De nya kraven om kontroll av PEP ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Detta innebär att banken måste behandla personuppgifter avseende PEP oavsett om dessa personer är kunder i banken eller inte. Om en PEP upphör att vara en PEP måste denna information även appliceras på riskbedömningen för dennes familjemedlemmar och kända medarbetare.

En bank måste således kunna behandla personuppgifter för personer i politiskt utsatt ställning även om dessa personer inte är kunder i banken eftersom en familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP kan vara kund i banken.

Uppdatering av PEP-information

För det fall banken, utifrån sin riskbaserade bedömning, anser att kontroll mot en PEP-lista är tillräckligt, tillförlitligt och rimligt bör även uppdatering av kundinformationen kunna ske mot en PEP-lista.