Bankföreningens rekommendationer

Mall för bolagsordningar

Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen, ABL (SFS 2005:551). Vad som ska ingå i bolagsordningen anges i 3 kap. 1 § ABL. I ett antal andra paragrafer anges frågor som också kan regleras i bolagsordningen. Dessa frivilliga bestämmelser är i det följande satta inom klammer [ ]. I några fall görs hänvisningar också till bank- och finansieringsrörelselagen, BFL (SFS 2004:297). Vid utformningen av bolagsordningen kan Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas. Hänvisning görs till Koden på några punkter.

1 §
Bankens firma
(3 kap. 1 § 1, 11 § ABL, 10 kap. 29 § BFL)

Bankens firma är ... (i det följande Banken).

Banken är publik (publ).

Kommentar: Obligatorisk för publika bolag vars firma inte innehåller ordet publikt.

2 §
Styrelsens säte
(3 kap. 1 § 2 ABL)

Bankens styrelse ska ha sitt säte i ... [där bankens huvudkontor ska vara beläget].

3 §
Bankens rörelsegrenar
(3 kap. 1 § 3 ABL, 7 kap. 1 § BFL)

Alternativ 1
Banken får bedriva

  1.  sådan rörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt
  2.  finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Alternativ 2
Banken får bedriva sådan rörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår

  1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och
  2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. 


Banken får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får banken i sin verksamhet bland annat

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing),
4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. medverka vid värdepappersemissioner,
8. lämna ekonomisk rådgivning,
9. förvara värdepapper,
10. driva rembursverksamhet,
11. tillhandahålla värdefackstjänster,
12. driva valutahandel,
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt
15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

4 §
Redovisningsvaluta
(3 kap. 2 §)
Banken ska ha euro som redovisningsvaluta och aktiekapitalet ska vara bestämt i euro.

Kommentar: Enligt 3 kap. 2 § ska det i bolagsordningen anges om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta och då ska även anges att aktiekapitalet ska vara i euro.

5 §
Aktiekapitalets storlek
(3 kap. 1 § 4 ABL)

Bankens aktiekapital ska vara lägst ... kronor [euro] och högst ... kronor [euro].

6 §
Antal aktier
(3 kap. 1 § 5 ABL)

Antalet aktier ska vara lägst … och högst ….

Kommentar: Aktiekapitalet och antalet aktier måste bestämmas så att kvoten mellan lägsta aktiekapital och lägsta antal aktier är densamma som kvoten mellan högsta aktiekapital och högsta antal aktier.

[7 §
Aktieslag m.m.
(4 kap. 2-6 §§ ABL)]

Kommentar: Om olika aktieslag finns ska det i bolagsordningen anges vilken företrädesrätt aktieägarna ska ha vid nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker genom betalning med apportegendom samt vid fondemission.

8 §
Avstämningsförbehåll
(1 kap. 10 § ABL)

Bankens aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Kommentar: Bestämmelsen är obligatorisk för avstämningsbolag.

[9 §
Hembudsförbehåll
(4 kap. 27 § ABL)]

Kommentar: Ett förbehåll enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385) som finns i bolagsordningen vid utgången av år 2005 gäller enligt 7 § lagen (2005:552) om införande av aktiebolagslagen även om det avviker från 4 kap. 28 § ABL.

[10 §
Omvandlingsförbehåll
(4 kap. 6 §)]

[11 §
Samtyckesförbehåll
(4 kap. 8 §) – får tas in i bolagsordningen av bolag som inte är avstämningsbolag] 


[12 §
Förköpsförbehåll
(4 kap. 18 §) – får tas in i bolagsordningen av bolag som inte är avstämningsbolag]

13 §
Styrelseledamöter
(3 kap. 1 § 6 och 7, 8 kap. 1, 3, 8, 13, 17 och 46-48 §§ ABL, 10 kap. 5, 8 §§ BFL)

Utöver de ledamöter som enligt lag ska utses av annan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av ... eller lägst ... och högst ledamöter (samt ... eller lägst ... och högst ... suppleanter för dem).

[Uppdrag som ledamot och suppleant gäller till slutet av den (andra-fjärde) årsstämman som hålls efter det år då ledamoten eller suppleanten utsågs.]

[Styrelsens ordförande utses av bolagsstämman.] Kommentar: Av 10 kap. 5 § BFL följer att Banken ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. Enligt 8 kap. 13 § ABL gäller uppdraget som styrelseledamot till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. I bolagsordningen får föreskrivas att uppdraget ska gälla för längre tid, dock högst fyra år.Enligt Koden 3.4.1 ska styrelsens ordförande väljas av bolagsstämman.


[14 §
Majoritetskrav vid styrelsebeslut
(8 kap. 22 § ABL)

Som styrelsens beslut gäller, om inte bolagsordningen föreskriver särskild röstmajoritet, den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för.]


15 §
Revisorer m.m.
(3 kap. 1 § 8, 9 kap. 1, 8, 21 och 21 a §§ ABL, 10 kap. 9 § BFL)

Utöver de revisorer som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman ska ... eller minst ... och högst... revisor/er/ utses.

Kommentar: Av 10 kap. 9 § BFL följer att en Bank ska ha minst en revisor. Enligt 9 kap. 21 § ABL gäller uppdraget som revisor till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs I bolagsordningen får föreskrivas att uppdraget ska gälla för längre tid, dock högst fyra år. Enligt 9 kap. 21 a § får uppdraget som revisor för ett aktiemarknadsbolag gälla högst sju år i följd. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

16 §
Hur bolagsstämma ska sammankallas
(3 kap. 1 § 9, 7 kap. 23, 56 och 56 a §§ ABL)

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i (minst en angiven rikstäckande dagstidning).

Kommentar: gäller publika bolag.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i (minst en angiven rikstäckande dagstidning).

Kommentar: gäller aktiemarknadsbolag.

[17 §
Tid för kallelse till bolagsstämma
(7 kap. 18-20 och 55 a §§ ABL)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma, där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, utfärdas tidigast sex och senast fyra (två – endast tillämpligt för privata bolag) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. (tre veckor för aktiemarknadsbolag).]

[18 §
Ort för bolagsstämma
(7 kap. 15 § ABL)

Bankens bolagsstämma äger rum i ... (den ort där styrelsen har sitt säte) eller i ... (annan angiven i ort i Sverige).]

[19 §
Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma m.m.
(7 kap. 2-6 §§ ABL)

a. Tid för anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till Banken senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

b. Insamlande av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket ABL.

Alternativ 1
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Alternativ 2
Aktieägarna ska före bolagsstämma kunna utöva sin rösträtt per post.

c. Biträde vid bolagsstämma
Aktieägare eller ombud för aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om antalet biträden anmäls till Banken senast den dag för anmälan om deltagande i stämman som anges i kallelsen till stämman

d. Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Den som inte är aktieägare i Banken ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.]

[20 §
Ordförande vid bolagsstämma
(7 kap. 27 och 30 §§ ABL)

Bolagsstämma öppnas av ...(styrelsens ordförande). Ordförande vid bolagsstämman ska /vara/...(väljas av bolagsstämman).]

[21 §
Tillhandahållande av aktiebok
(7 kap. 28 § ABL)]

[22 §
Rösträtt
(7 kap. 8 § ABL)

På bolagsstämman får ingen för egna och andras aktier utöva rösträtt för mer än ...]

[23 §
Majoritetskrav vid vissa beslut
(7 kap. 40-45, 59 §§ ABL)]

[24 §
Ärenden på årsstämma
(se aktiebolagslagen 1975:1385, 2 kap. 4 § 8 och 9 kap. 15 §)

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet
5. fråga om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen (och koncernredovisningen) och revisionsberättelsen (och koncernrevisionsberättelsen)
7. fastställelse av resultaträkningen (och koncernresultaträkningen) och balansräkningen (och koncernbalansräkningen)
8. dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för den verkställande direktören för den tid redovisningen (redovisningarna) omfattar
10. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av stämman [(i förekommande fall)]
11. bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av stämman [(i förekommande fall)]
12. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter [(i förekommande fall)]
14. val av revisorer och revisorssuppleanter [(i förekommande fall)]
15. övriga ärenden, vilka enligt lag eller bolagsordning ska behandlas av stämman]

Kommentar: Förteckningen över ärenden som ska behandlas på årsstämman behöver inte längre tas in i bolagsordningen, men det kan vara lämpligt att ta med förteckningen som information till aktieägare och andra intressenter.

25 §
Bankens räkenskapsår
(3 kap. 1 § 10 ABL, 1 kap. 7 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag)

För Banken är kalenderår räkenskapsår.

[26 §
Särskilda bestämmelser om vinstanvändning
(3 kap. 3 § ABL)

Om Bankens verksamhet helt eller delvis ska ha annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna ska bolagsordningen innehålla bestämmelse om användning av vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation.]

[27 §
Vinstutdelning
(18 kap. 1 § ABL)

Bolagsstämman får besluta om utdelning av större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt bl.a. om det finns en sådan skyldighet enligt bolagsordningen.]

[28 §
Frivillig likvidation
(25 kap. 2 § ABL)

I bolagsordningen kan föreskrivas kvalificerad majoritet för beslut om frivillig likvidation.] [29 § Minskning av aktiekapitalet (20 kap. 1, 3 och 31-34 §§ ABL)

I bolagsordningen kan föreskrivas om minskning av aktiekapitalet.]

[30 §
Skiljeförfarande
(7 kap. 54 § ABL)

Tvister mellan Banken och styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en likvidator eller en aktieägare ska hänskjutas till skiljemän.]