Bankföreningens rekommendationer

Lagen om insättningsgaranti och Riksgäldens föreskrifter om insättningsgaranti

Tolkning av dels 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och dels 3 kap 1 § Riksgäldens föreskrifter om insättningsgaranti (RGKFS 2016:2).

Lagreglering

Lagen om insättningsgaranti anger ramarna för bl.a. vilka insättningar som omfattas av garantin och hur stor ersättningen maximalt kan bli för en insättare. Lagen anger också vilken information som en bank ska lämna till den eller de som gjort eller avser att göra en insättning. Banken ska bl.a. informera om huruvida insättningen omfattas av garantin. Banken måste därför bedöma om en kund omfattas av undantagsbestämmelsen i 5 § lagen om insättningsgaranti eller inte. Banken ska vidare betala en årlig avgift till Riksgälden (garantimyndigheten). Avgiften för ett år ska grundas på bankens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin. Även i detta fall måste banken bedöma vilka insättare som omfattas av garantin för att underlaget för beräkningen av avgiften ska bli korrekt.

Av 5 § lagen om insättningsgaranti framgår att följande insättare, eller utländska motsvarigheter, inte kan få ersättning enligt garantin:

1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond,
10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller
11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bankföreningens rekommendation

Bankerna, liksom Riksgälden, har att tolka hur 5 § lagen om insättningsgaranti ska tillämpas. Det är viktigt att en korrekt och likartad tolkning sker på marknaden för att nå en harmoniserad hantering av bankernas kunder ifråga om information, ersättning från garantin och bankernas beräkning av den årliga avgiften. Bankföreningen tillsammans med medlemmarna har därför enats om en gemensam tolkning av 5 § lagen om insättningsgaranti. Tolkningen har sin utgångspunkt i Statistiska centralbyråns (SCB) standard för institutionell sektorsindelning, INSEKT 2014, och omfattar sektor 11 Icke-finansiella bolag, 12 Finansiella bolag, 13 Offentlig förvaltning, 14 Hushåll samt 15 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

Bankföreningens rekommendation om huruvida en viss typ av bolag eller organisation bör omfattas av garantin eller inte anges i den högra kolumnen nedan.

Listan nedan bygger på Statistiska centralbyråns standard för institutionell sektorindelning 2014.

 [1] Sektorkod 125400 samt 125900 kan innehålla företag som inte omfattas av garantin enligt 5 § lagen om insättningsgaranti. Med hänsyn till antalet företag bör dock dessa grupper hänföras till den kategori som omfattas av garantin när banken tar fram underlag för beräkning av avgiften enligt 3 kap lagen om insättningsgaranti. 
     
128200  Filialer i Sverige till försäkringsbolag i utlandet NEJ
128300 Försäkrings- och understödsföreningar, ej pension NEJ
129100 Pensionsinstitut, utom filialer i Sverige till pensionsinstitut i utlandet, försäkrings- och understödsföreningar samt pensionsstiftelser NEJ
129200 Filialer i Sverige till pensionsinstitut i utlandet NEJ
129300 Försäkrings- och understödsföreningar,pension NEJ
129400 Pensionsstiftelser NEJ
     
13 Offentlig förvaltning    
131110 Statliga myndigheter, utom Riksgälden NEJ
131120 Riksgälden NEJ
131130 Andra institutioner hänförliga till statlig förvaltning NEJ
131200 Delstatlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder) NEJ
131311 Primärkommunala myndigheter NEJ
131312 Kommunalförbund som till övervägande del består av primärkommuner NEJ
131313 Andra institutioner hänförliga till primärkommunal förvaltning NEJ
13132 Landstingskommunal förvaltning NEJ
131321 Landstingskommunala myndigheter NEJ
131322 Kommunalförbund som till övervägande del består av landsting NEJ
131323 Andra institutioner hänförliga till landstingskommunal förvaltning NEJ
131400 Sociala trygghetsfonder NEJ
     
14 Hushåll    
141000  Företagarhushåll med anställda JA
142000 Företagarhushåll utan anställda JA
143000 Löntagarhushåll JA
144100 Mottagare av kapitalinkomster JA
144200 Mottagare av pensioner JA
144300 Mottagare av andra transfereringsinkomster JA
     
15 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer    
151000 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer, utom registrerade trossamfund JA
152100 Svenska kyrkan JA
152200 Andra registrerade trossamfund JA
11 Icke-finansiella bolag    
Detaljgrupp Benämning Omfattas av garantin
111000 Icke-finansiella bolag, utom statliga affärsverk, filialer i Sverige till icke-finansiella bolag i utlandet och icke-vinstdrivande organisationer som betjänar icke-finansiella bolag JA
112000 Statliga affärsverk NEJ
113000 Filialer i Sverige till icke-finansiella bolag i Utlandet JA
114000 Icke-vinstdrivande organisationer som betjänar icke-finansiella bolag JA
     
12 Finansiella bolag    
121000       Centralbanken NEJ
122100 Banker, utom bankfilialer i Sverige till banker i utlandet NEJ
122200 Bankfilialer i Sverige till banker i utlandet NEJ
122300 Bostadsinstitut NEJ
122400 Andra monetära kreditmarknadsföretag NEJ
122500 Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer NEJ
122900 Övriga monetära finansinstitut NEJ 
123000 Penningmarknadsfonder NEJ 
124000 Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder NEJ 
125100 Värdepapperiseringsinstitut, (FVC) NEJ 
125200 Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer NEJ 
125300 Finansiella bolag med utlåningsverksamhet NEJ 
125400 Investmentbolag JA[1] 
125900 Övriga finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut JA[1] 
126100 Finansiella servicebolag, utom icke-vinstdrivande organisationer som betjänar finansiella bolag JA 
126200  Icke-vinstdrivande organisationer som betjänar finansiella bolag JA 
127000 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag JA
128100 Försäkringsbolag, utom filialer i Sverige till försäkringsbolag i utlandet och försäkrings- och understödsföreningar NEJ
     

Rekommendationen omfattar dock inte utländska motsvarigheter till angivna sektorer då SCBs indelning får anses alltför generell för att kunna läggas till grund för en rekommendation av aktuellt slag, jämför INSEKT 2014 sektor 2.

Uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. § RGKFS 2016:2 samt Riksgäldens beslutspromemoria Dnr: RG 2016/274 från den 8 juni 2016

Varje institut som omfattas av garantin ska enligt lagen om insättningsgaranti betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin. Beloppen ska anges i svenska kronor. För institut med valutakonton ska belopp i utländsk valuta räknas om till svenska kronor enligt den mittkurs som fastställs av NASDAQ Stockholm den 31 december. Detta framgår även av Riksgäldens beslutspromemoria.

För de fall en valuta inte framgår av de mittkurser NASDAQ Stockholm dagligen fastställer, s.k. uddavalutor, hänvisar Riksbanken till bl.a. SEB Groups lista, där uddavalutor framgår.

Bankföreningen rekommenderar att i de fall en uddavaluta ingår i beräkningsunderlaget för avgiften bör banken använda sig av de listor Riksbanken hänvisar till.

 

Reviderad den 14 mars 2017