Bankföreningens rekommendationer

Information i samband med avslag på kreditansökningar från små och medelstora företag

Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund rekommenderar sina medlemsföretag att följa denna rekommendation vid avslag på kreditansökningar från små och medelstora företag 1)(företagskunder). Rekommendationen avser bankernas informationsgivning i samband med kreditansökningar från företagskunder.

EU-kommissionen tillkännagav i handlingsplanen 2) för den europeiska kapitalmarknadsunionen att man ville försöka överbrygga vissa informationshinder som ibland möter företagskunder när de söker finansiering för sina verksamheter. Kommissionen har därför samarbetat med europeiska bankföreningar 3) och näringslivsorganisationer 4) för att stärka den information som företagskunder erhåller i samband med avslag på kreditansökningar.

Samarbetet har resulterat i att ett antal principer utformats för informationsgivning från banker till företagskunder när dessa erhåller avslag på sina kreditansökningar. Syftet med principerna är att företagen ska få veta på vilka grunder som kreditansökan har fått avslag för att därigenom underlätta vid framtida kreditansökningar.

Beslut om att införa principerna har fattats vid möte den 6 juni 2017 i Bryssel då företrädare för EU-kommissionen samt nämnda europeiska bankföreningar och näringslivsorganisationer avtalat om detta. 

Principer för information i samband med avslag på kreditansökningar

 

A. Information vid kreditansökan

Banken bör på ett tydligt och begripligt språk informera företagskunder om vilken information och dokumentation som banken begär så att en fullständig och korrekt kreditansökan föreligger. Banken kan komma att begära ytterligare information av kunden under beredningen av kreditansökan.

Banken bör i samband med avslag av kreditansökan informera företagskunden om att denne har rätt att få veta på vilka grunder kreditansökan har avslagits.  

B. Form

Bankens bör på begäran, på lämpligt sätt, återkoppla till företagskunder vars kreditansökan avslagits. Banken bör därvid välja en informationskanal som passar båda parter.

C. Innehåll

Banken bör på begäran av företagskund lämna denne besked om vilka skäl som ligger till grund för att kreditansökan avslagits. Därvid bör banken använda ett tydligt och begripligt språk så att företagskunden förstår skälen till varför kreditansökan avslagits. Företagskunden bör därvid ha möjlighet att föra en dialog med banken om varför kreditansökan avslagits.    

D. Aktuell information

Bankens återkoppling till företagskund om vilka skäl som ligger till grund för att kreditansökan har avslagits bör ske inom rimlig tid efter att beslut om kreditansökan fattats. 

Denna rekommendation bör tillämpas med början senast den 1 juli 2018.

 

Fotnot:

1) EU-kommissionens rekommendation (2003/361/EG) om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag. I bilaga, avdelning I, artikel 2, punkt 1 och 2, definieras medelstora företag respektive små företag. Medelstora företag utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Små företag utgörs av företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

2) COM (2015) 468 final, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion, daterad den 30 september 2015, sid 10 - ff.

3) European Association of Cooperative Banks (EACB), European Association of Public Banks (EAPB), European Banking Federation (EBF), European Mortgage Federation European Covered Bond Council (EMF-ECBC), European Savings and Retail Banking Group (ESBG).

4) BusinessEurope, Eurochambres, UEAPME.