Bankföreningens rekommendationer

Hantering av mervärdesskatt i några typfall av factoring

Bankföreningens medlemmar har med anledning av Skatteverkets ställningstagande av den 20 maj 2016, dnr 131 228447-16/111rörande skatteplikt till mervärdesskatt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet utarbetat en gemensam vägledande rekommendation avseende ställningstagandets tillämpning på ett antal vanligt förekommande avtalstyper i bankerna.

Syftet med rekommendationen är att åstadkomma en harmoniserad tillämpning inom branschen för att undvika konkurrenssnedvridning som kan uppstå om vissa företag tar ut mervärdesskatt och andra företag tolkar ställningstagandet annorlunda och inte tar ut mervärdesskatt på sina factoringavtal. Rekommendationen har utarbetats av en referensgrupp i Bankföreningen bestående av skatteansvariga från SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea och Danske Bank. Rekommendationen delges Skatteverket samt berörda övriga branschorganisationer.