Bankföreningens rekommendationer

Handläggning av omyndigas aktieaffärer vid börsintroduktioner

Enligt förmynderskapslagstiftningen får föräldrar i princip fritt förvalta sina omyndiga barns tillgångar. Det finns dock vissa begränsningar. I samband med stora börsintroduktioner uppstår frågor som det är angeläget att alla värdepappersinstitut och värdepappersbolag hanterar på samma sätt. Framför allt avses här fall när förmyndare vid börsintroduktionen tecknar aktier både för sig själva och för familjens barn. Det kan då inträffa att barnen fått tilldelning, men inte föräldrarna. Av olika skäl kan då föräldrarna vilja föra över de aktier som barnen erhållit till föräldrarnas egna VP-konton respektive depåer eller fördela aktierna lika emellan familjens samtliga barn. Bankföreningen vill med denna rekommendation understryka vilka regler som gäller i dessa situationer.

Enligt 12 kap. 8 § Föräldrabalken har förmyndaren inte rätt att företräda den omyndige när fråga uppstår om rättshandling mellan den omyndige och förmyndare, förmyndarens make eller sambo eller någon som förmyndaren företräder.

Har ett barn erhållit tilldelning av aktier är barnet också ägare till aktierna. Detta innebär att en överlåtelse av aktierna genom försäljning eller gåva till någon av förmyndarna eller till ett syskon, i lagens mening är en rättshandling.  Förmyndarna får inte företräda den omyndige vid en sådan handling. För att överlåtelsen skall kunna genomföras krävs att en god man förordnas för den omyndige. Skall överlåtelsen ske till ett syskon måste olika gode män förordnas för dessa. Den gode mannen skall underteckna eventuellt överlåtelseavtal och den begäran om överföring mellan VP-konton alternativt depåer som kan vara nödvändig. Ansökan om god man som skall företräda omyndig vid transaktioner av nu nämnt slag sker hos överförmyndaren.