Bankföreningens rekommendationer

Bankföreningens rekommendation om ersättningsränta för Stibor

Svenska Bankföreningens rekommendation om ersättningsränta för Stibor

För att leva upp till kraven som anges i Benchmarkförordningens artikel 28.2 måste företag som står under tillsyn i kontrakt ha med en beskrivning (fallback-klausul) av vad som händer om en referensränta som används i finansiella kontrakt upphör permanent. Detta gäller för kontrakt avseende finansiella instrument samt kontrakt avseende konsumentkrediter.

Svenska Bankföreningen har tagit fram en rekommendation om hur en sådan fallback-klausul kan utformas. Rekommendationen beskriver i vilka situationer som ett byte av referensränta är nödvändig och till vilken ränta bytet bör ske. Rekommendationen är baserad på de standarder som under de senaste åren har utvecklats internationellt. Rekommendationen är generellt hållen för att kunna fungera för alla typer av marknader, instrument och parter.

Det finns inga planer på att Stibor ska upphöra, utan Svenska Bankföreningens rekommendation om ersättningsränta för Stibor har tagits fram för att företag som står under tillsyn ska kunna leva upp till kraven i Benchmarkförordningen på ett sätt som stämmer överens med internationella standarder.

Stibor administreras av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). SFBF är auktoriserat av Finansinspektionen att verka som administratör för referensvärden enligt artikel 34.1.a i EU:s Benchmarkförordning (BMR).

Denna rekommendation har arbetats fram av en arbetsgrupp inom Bankföreningen. I arbetsgruppen har förutom Svenska Bankföreningens medlemmar Riksbanken och Finansinspektionen deltagit som observatörer. Två konsultationer har genomförts om rekommendationen. Dessa konsultationer har lett till att fler än banker har haft inflytande på den slutliga rekommendationen.