Bankföreningens rekommendationer

Amorteringsunderlag

Riksdagen har beslutat att införa en bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse (6 kap. 3b §). Finansinspektionen har med stöd av ett bemyndigande utfärdat närmare föreskrifter om amorteringskravet (Finansinspektionens föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad; FFFS 2016:16 och FFFS 2017:23).

Enligt 9 § tredje stycket i dessa föreskrifter ska företaget se till att nödvändig information om den värdering som används kan överlämnas till kredittagaren och till företag som kredittagaren anvisar.

Syftet med denna regel är att underlätta för kredittagaren att byta kreditgivare, vilket förutsätter att den presumtiva kreditgivaren får information om amorteringsgrundande värde m.m. hos den befintliga kreditgivaren.

För att detta ska fungera i praktiken har bolåneinstituten inom Bankföreningen enats om vilken information som minst behöver tillhandahållas av de olika instituten i samband med att en kredittagare avser byta kreditgivare. Dessa informationspunkter anges i bifogade amorteringsunderlag.

Informationen som minst behöver tillhandahållas har reviderats per augusti 2021.

Bankföreningen rekommenderar medlemsföretagen att tillhandahålla ett amorteringsunderlag med den angivna informationen.

Varje enskild bank får dessutom bedöma hur banksekretessen ska beaktas, till exempel i samband med att amorteringsunderlaget ska överlämnas till en annan kreditgivare.