Bankföreningens rekommendationer

Administrationsavtal under företagsrekonstruktion - modellavtal

Bankföreningen har en rekommendation om modellavtal för administrationsavtal under företagsrekonstruktion.

Syftet med avtalet är att reglera rekonstruktörens dispositionsrätt och redovisningsskyldighet avseende bolagets bankmedel samt att tillgodose företagshypoteksinnehavarens intresse och skydda företagshypoteksinnehavarens förmånsrätt inom förmånsrättslagen. Avtalet sluts mellan bolaget, banken och rekonstruktören.

Det har gjorts en översyn av modellavtalet. En ändring har gjorts i punkten 2 a i avtalet, där det framgår att till administrations­kontot styrs medel som under rekonstruk­tionen flyter in i betalning för egendom som omfattas av företags­hypo­­tek. Det är därmed inte samtliga inflytande medel som ska styras till admini­stra­tionskontot.

En ändring har också gjorts såvitt avser medlen på administrationskontot när rekon­struktionen upphör på annan grund än konkurs och rekonstruktionen ej har uppnått sitt syfte. I punkten 8 (tidigare punkten 7) framgår att rekonstruktören ska kon­takta banken och betala ut medlen på administrationskontot till bolagets konto i banken.

En del andra ändringar har också gjorts, framför allt följdändringar och redak­tionella ändringar.