Pressmeddelanden

Undersökning om trakasserier inom bankbranschen

Andelen anställda inom bankbranschen som har utsatts för sexuella trakasserier i någon form på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna är 1,5 procent. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Svenska Bankföreningen bland anställda i elva banker. I en jämförande undersökning med tjänstemän i den privata sektorn visar bankbranschen bättre resultat i stort .

- Våra medlemsbanker har under många år arbetat för en sund företagskultur där trakasserier av olika slag inte ska få förekomma. Vår bild, innan undersökningen genomfördes, var att trakasserier generellt och sexuella trakasserier specifikt i bankbranschen inte är vanligt förekommande, vilket också undersökningen bekräftar. Vi kan dock konstatera att det förekommer kränkande beteenden och det är helt oacceptabelt. Nu ska vi arbeta vidare med de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med de problem som finns, säger Gunilla Grenö, vd för BAO.

Undersökningen genomfördes under februari 2020 då samtliga anställda i elva gemensamma medlemsbanker, däribland de största bankerna i Sverige, fick möjligheten att svara på en omfattande webbundersökning. Undersökningen riktade sig till närmare 40 000 anställda varav drygt 17 000 personer svarade.  Några månader tidigare i oktober/november 2019 genomförde Kantar Sifo en jämförbar undersökning bland privata tjänstemän.  

Totalt uppger 1,5 procent av bankanställda att de blivit utsatta för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna, vilket är något lägre än tjänstemän i privat sektor. När man frågade om konkreta situationer som kan betraktas som sexuella trakasserier svarade 7,5 procent, främst unga kvinnor, att de varit utsatta i en arbetssituation de senaste 12 månaderna. Motsvarande för privata tjänstemän är 12,6 procent.

När det gäller trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, i en arbetssituation under de senaste 12 månaderna uppger 7,3 procent av anställda inom bankbranschen att de har blivit utsatta. Även här är resultatet lägre än motsvarande andel för de privata tjänstemännen.

- Det ska råda nolltolerans mot alla kränkande beteenden – trakasserier generellt och sexuella trakasserier specifikt. Anställda i bankbranschen ska känna sig trygga på sina arbetsplatser och vi måste fortsätta att målmedvetet arbeta för att alla former av kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier inte ska förekomma, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om det förekommer trakasserier generellt och sexuella trakasserier specifikt i bankerna och i vilken omfattningen detta sker, i vilka situationer det förekommer, av vem och hur arbetsgivaren hanterar frågan. I undersökningen ingår också att kartlägga medvetenhet och kunskap om problematiken hos chefer och andra personer med personalansvar, samt vilka hinder de upplever för att motverka trakasserier och vilket stöd de önskar.

I undersökningen tas även de anställdas attityder till vad som är att betrakta som sexuella trakasserier upp. Anställda inom finansbranschen anser i högre grad att fler ageranden är att betrakta som sexuella trakasserier än tjänstemän i privat sektor.

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföre