Pressmeddelanden

Stibor övergår till transaktionsbaserad beräkningsmetod

Den svenska referensräntan Stibor har reviderats och har nu fullt ut övergått till en transaktionsbaserad beräkningsmetod med faktiska transaktioner som utgångspunkt för beräkning av Stibor.

Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF)* har sedan sommaren 2020 arbetat med att ta fram en reviderad beräkningsmetod och ett automatiserat rapporterings- och beräkningssystem för den svenska referensräntan Stibor.

- Vi har vidtagit de åtgärder som Benchmarkförordningen kräver för att säkerställa Stibors framtid som en säker och tillförlitlig referensränta. Vi har nu publicerat ett robust ramverk för Stibors beräkning, drift och förvaltning samt för styrning, kontroll och tillsyn av administratören, panelbanker och beräkningsombud. Jag ser fram emot att Finansinspektionen under året auktoriserar SFBF som administratör för Stibor, säger Catharina Hillström, vd för Swedish Financial Benchmark Facility.


Bakgrunden till övergången till en transaktionsbaserad beräkningsmetod är kraven i EU:s Benchmarkförordning (EU BMR) och annan relevant lagstiftning på nationell och internationell nivå. Beräkningsmetoden för Stibor, som hittills har varit relativt oförändrad, har genomgått en revidering i dialog med de panelbanker som rapporterar in dataunderlag för beräkning av Stibor. Panelbankerna är Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB och Swedbank.

EU-kommissionen beslutade 2018 att Stibor är ett kritiskt referensvärde i Sverige, det vill säga är av betydelse för den nationella finansiella stabiliteten. För att uppfylla Benchmarkförordningens krav på administratörer av kritiska referensräntor lämnade SFBF in en ansökan om auktorisation till Finansinspektionen i december 2021. Enligt övergångsbestämmelserna i BMR får Stibor fortsätta användas under tiden som Finansinspektionen prövar ansökan.

- Jag ser fram emot att Finansinspektionen under året auktoriserar SFBF som administratör för Stibor, säger Catharina Hillström

*Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) är administratör för Stibor med ansvar för att dagligen beräkna och publicera referensräntan. SFBF är ett dotterbolag till Svenska Bankföreningens dotterbolag Financial Benchmark Sweden (FBS).

För mer information:
SFBF:s hemsida 
SFBF: +46 8 437 379 60
Catharina Hillström, vd SFBF, tfn +46 76 115 94 80