Pressmeddelanden

Stärk kvaliteten i redovisningen för att motverka brott

Svenska Bankföreningen föreslår i en framställan till regeringen långtgående åtgärder för att motverka att oseriösa redovisningskonsulter kan möjliggöra ekobrott. Åtgärderna stärker även redovisningens kvalitet och medför såväl ökad status som en sund konkurrens inom branschen.

Bankföreningen föreslår i sin framställan att vissa yrkesmässiga krav ska ställas på redovisningskonsulter för att motverka att företag används som brottsverktyg av kriminella. Till exempel ska alla redovisningskonsulter vara auktoriserade, anmälningsskyldiga för brott och stå under tillsyn. Det är ett rimligt och effektivt alternativ till en återinförd revisionsplikt för små aktiebolag. 

Redovisningskonsulter fyller en viktig samhällsfunktion. Men långvariga problem med att oseriösa aktörer möjliggör ekobrott medför behov av kraftfulla åtgärder. Grundläggande kompetenskrav och en skyldighet att iaktta god etik skulle gagna brottsbekämpningen, näringslivet och samhället i övrigt. När ett företag används som brottsverktyg är det ofta redovisningskonsulten som är den utomstående person som har störst vetskap om vad som sker i företaget och vilka personer som i själva verket ligger bakom brotten.

- Det är viktigt att redovisningskonsulter har tillräckliga kunskaper för att upptäcka ekonomisk brottslighet och att det finns ett lagstadgat krav på att anmäla det, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen. 

Det kan vara fråga om till exempel storskaliga brott mot välfärdssamhället eller organiserade bedrägerier mot enskilda. Redovisningskonsultens tjänster är ofta centrala för att brotten ska kunna genomföras och att brottsvinsterna kan maximeras. 

- Förslagen som vi nu lägger fram till regeringen är viktiga åtgärder för att förhindra organiserade ekobrott i det svenska samhället, säger Hans Lindberg.

Läs Bankföreningens framställan: 
Nya förutsättningar för redovisningskonsulter i syfte att
begränsa möjliggörande av ekonomisk brottslighet 

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef på Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10