Pressmeddelanden

Stärk kontrollen hos Bolagsverket för att förhindra brottslighet

Svenska Bankföreningen skickade idag in en framställan till regeringen med förslag om att Bolagsverket ska få bättre verktyg för att öka kvaliteten och tillförlitligheten i sina företagsregister. Det är en viktig åtgärd för att förhindra att företag används för brottslig ekonomisk verksamhet och att oseriösa aktörer får tillgång till företagskonton i svenska banker.

Bankerna arbetar intensivt för att stoppa penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet som sker med hjälp av oseriösa företag. Men för att arbetet ska kunna ske effektivt måste kvaliteten på uppgifterna i Bolagsverkets register förbättras. Det är till exempel alltför enkelt att registrera målvakter som företrädare för företag. Missvisande och felaktiga registreringar kan innebära att ekonomiska brottslingar på felaktiga grunder kan öppna företagskonton i svenska banker. Tillgång till företagskonton i bank är i många fall en förutsättning för att kunna begå ekonomisk brottslighet.

– Vi vill se skärpta krav och rutiner för registrering av företag. Bankerna måste kunna ha förtroende för att de uppgifter som Bolagsverket registrerar är korrekta och motsvarar verkliga förhållanden. Det är grundläggande för bankernas arbete att bekämpa ekonomisk brottlighet som sker med hjälp av oseriösa företag, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

För att Bolagsverkets register ska hålla en hög kvalitet och innehålla aktuell och pålitlig information föreslår Bankföreningen flera åtgärder. Till exempel ska Bolagsverket noga utreda och kontrollera uppgifter innan registrering, och om det finns skäl som talar emot får registrering inte ske.  En annan åtgärd är att ansökan om registrering enbart ska ske digitalt. Dessutom anser Bankföreningen att Bolagsverkets analys- och urvalsverksamhet ska ges tydligt lagstöd för möjlighet till informationsutbyte och inhämtning av personuppgifter samt att personuppgifter ska kunna mottas digitalt.

Tillgång till belastningsregistret för att kontrollera sökandens brottsliga bakgrund och tillgång till uppgifter om företagsbot är andra viktiga förslag för att Bolagsverket ska kunna göra korrekta bedömningar.  

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10