Pressmeddelanden

Ökad trygghet för konsumenterna

Den europeiska bankmyndigheten EBA presenterade idag sitt slutliga förslag till regelteknisk standard (RTS) för betaltjänster inom ramen för EU:s betaltjänstdirektiv (PSD2). Den nya regleringen bidrar till bättre konkurrens på marknaden och underlättar för nya tjänster på ett tryggt och säkert sätt för konsumenterna.

Dagens konsumenter kräver lättillgängliga och säkra digitala lösningar för sin dagliga ekonomi och betalningar. För att möta kundernas behov har de svenska bankerna och nya aktörer inom fintech utvecklat nya produkter och tjänster som har förändrat betalningsmarknaden i grunden under senare år. Men den snabba utvecklingen har lett till att det saknas lagstiftning på området för digitala betalningar när tredjepartsaktörer är inblandade i betalningskedjan. Det är otillfredsställande, inte minst ur ett konsumentperspektiv.

Därför välkomnar Svenska Bankföreningen att regleringarna nu anpassas till dagens situation. Det är viktigt att det finns en trygg och ordnad form för nya typer av innovativa lösningar för kunderna.

Syftet med den nya EU-regleringen är att göra betaltjänster enkla och lättillgängliga i hela EU, och samtidigt ge ett fullgott dataskydd för konsumenterna. Den nya standarden möjliggör kombinationen av innovativa digitala lösningar och ett bra konsumentskydd, som innebär att kundens konto- och transaktionsinformation skyddas och betalningar utförs på ett säkert sätt.

Regleringen innebär två konkreta skillnader. Dels får konsumenten tydlig information om vilket eller vilka företag som initierar och genomför betalningen på konsumentens uppdrag. Dels kan konsumenten använda en annan aktör än sin bank – en tredje part – för vissa tjänster, utan att konsumenten därmed automatiskt ger företaget tillgång till all information om hela sin finansiella situation.

- Att det nu blir ordning och reda är till stor nytta för banker, fintechföretag och inte minst för konsumenterna. Med den nya regleringen kommer konkurrensen mellan nya och befintliga aktörer att ske på samma villkor, och med ökad konkurrens kommer även mer effektiva, attraktiva och säkra tjänster för konsumenterna, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

Nästa steg i processen är att EU-kommissionen ska anta förslaget, för att sedan skicka det till ministerrådet och Europaparlamentet.

För mer information: Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10