Pressmeddelanden

Möjliggör för bankerna att medfinansiera polisens arbete mot penningtvätt

I dag presenterar Penningtvättsutredningen sitt betänkande med förslag för att stärka bankerna och myndigheterna i kampen mot penningtvätt. Svenska Bankföreningen välkomnar förslagen, men anser att en viktig pusselbit saknas: en säkrad finansiering för polisens samarbete med bankerna. Bankföreningen skickar därför i dag in en framställan till regeringen med förslag på kompletterande lagstiftning.

Penningtvättsutredningen, i vilken Bankföreningen deltagit med en expert, har tagit fram förslag på åtgärder som kan stärka bankernas och polisens gemensamma arbete för att förhindra penningtvätt. Exempelvis föreslås utökade möjligheter att utbyta information mellan verksamhetsutövare, såsom banker, vid misstanke om penningtvätt. På så vis kan uppgifter som rör samma transaktion delas med andra verksamhetsutövare som berörs av transaktionen.

Dessutom förbättras möjligheten till informationsutbyte genom att det kan bildas en så kallad ”särskilt beslutad samverkan” mellan myndigheter, till exempel polisen, och verksamhetsutövare. Tyvärr saknas fortfarande en viktig pusselbit för denna samverkan: en säkrad finansiering. Utan finansiering riskerar detta förslag i utredningen att bli ineffektivt.

Det strömmar dagligen miljontals transaktioner via bankernas transaktionssystem och det är komplicerat att identifiera vilka transaktioners om utgör penningtvättstransaktioner. Därför behöver informationsdelningen ske via effektiva digitala systemstöd där banker, myndigheter och Polisen kan dela information på ett säkert sätt. Ett exempel där ett digitalt systemstöd skulle vara till stor nytta är Samlit (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative) där Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige samverkar.

Med den nya lagstiftningen kan Samlit fördjupas inom ramen för ”särskild beslutad samverkan”. Men ett omfattande systemstöd är mycket kostsamt och behöver således finansiering. Bankerna är beredda att bidra till finansieringen av ett sådant systemstöd för att stötta polisen. Problemet är att det idag saknas legala möjligheter för en sådan finansieringslösning och Penningtvättsutredningen har tyvärr valt att inte ta upp finansieringsfrågan.

Bankföreningen skickar därför i dag in en framställan till Finansdepartementet där vi föreslår att det förs in en bestämmelse i penningtvättslagen som innebär att den aktör som beslutar om särskild samverkan får ta ut en avgift från den som deltar. Syftet med avgiften är att finansiera den verksamhet som bedrivs inom samverkan och som deltagarna får ta del av.

- Vårt finansieringsförslag tillsammans med utredningens förslag har potential att ge Sverige ett modernt ramverk vilket gör att banker och polis tillsammans kan täppa till luckorna så att kriminella inte kan utnyttja bankerna för penningtvätt, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10