Pressmeddelanden

Konjunkturen försvagas enligt bankcheferna

En kraftigt ökad andel av Sveriges bankkontorschefer tror på en svagare konjunkturutveckling. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

En ovanligt hög andel av bankcheferna tror att konjunkturen försvagas. På ett års sikt tror 82 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i juni då motsvarande andel var 52 procent. Inte sedan finanskrisen 2008 har andelen som tror på en försvagning varit så hög.

På kort sikt, redan under årets sista kvartal, tror hälften av bankcheferna att konjunkturen försvagas. Även det en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal.

Utlåning till företag på fortsatt hög nivå
Bankernas utlåning till små och medelstora företag låg under årets tredje kvartal på en fortsatt hög nivå då 43 procent uppgav att företagsutlåningen ökat. En ökning med 5 procent jämfört med årets andra kvartal. Även Almis utlåning till små och medelstora företag har ökat under 2019.

På ett års sikt tror 42 procent av bankcheferna på en ökad utlåning till företag. Även om detta är en minskning med tre procent jämfört med mätningen i juni är det en stor andel som är positiva till den förväntade utlåningen, samtidigt som man har en negativ förväntan på konjunkturutvecklingen.

Det vanligaste användningsområdet för lånen är investeringar i maskiner och inventarier.

En klar majoritet uppger att utlåningen är tillväxtorienterat, dvs att lånen behövs därför att företagen har en förväntan om tillväxt. Andelen minskar dock något till förmån för att hantera likviditet.

Företagen utvecklas väl
Bankkontoren har en positiv inställning till hur företagen på orten har utvecklats under årets tredje kvartal.44 procent uppger att företagen ökat sin omsättning (42 procent i föregående mätning).18 procent uppger att viljan att anställa ökat (30 procent i föregående mätning).

- Bankerna förutspår en vikande konjunktur. Just nu verkar dock små och medelstora företag fortfarande se ljust på tillvaron och efterfrågan på företagslån är fortsatt hög. Almi ser vissa tendenser till förändrad betalningsförmåga hos våra kunder, men det är ingen markant förändring vi ser, säger Juliana Falke, nationell kund och affärschef på Almi.

Almi och Svenska Bankföreningen i samarbete
Under 2018 inledde Almi ett samarbete med Svenska Bankföreningen som därefter bidragit till att utveckla Låneindikatorn. Bankföreningen har nu gjort rapport som analyserar i vilken utsträckning Almis Låneindikator är en god indikator för framtida BNP. Sammanfattningsvis säger rapporten att Almis indikatorer har god förklaringskraft.

- Det är positivt att företagsutlåningens ökat något under den senare delen av 2019 men vi ser tecken på att konjunkturen kommer att vika neråt då allt fler bankchefer bedömer att utlåningen avtar under kommande fyra kvartal. Bankföreningens nya analys visar att Almis Låneindikator har god prognosförmåga och därför bör den här avmattningssignalen tas på stort allvar, säger Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen.

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 2 – 11 september 2019. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, oktober 2019, här » 
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

Läs Svenska Bankföreningens analys här »
www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/laneindikatorn/svenska-bankforeningens-analys/


För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.
Lena Barkman, kommunikationschef Svenska Bankföreningen, tel 070-258 22 10.