Pressmeddelanden

Inför ett register för framtidsfullmakter

För att underlätta hanteringen av bankärenden åt den som inte längre själv kan sköta sin ekonomi bör det snarast införas ett register för framtidsfullmakter. Det skriver Svenska Bankföreningen i en hemställan till justitieminister Morgan Johansson, som skickas in i dag.

- Ett digitalt register skulle innebära en kraftigt förenklad hantering av bankärenden som utförs med stöd av en framtidsfullmakt. Det skulle även minska risken för bedrägerier, säger Richard Edlepil, bankjurist på Bankföreningen.

Enligt lagen om framtidsfullmakter kan en privatperson (fullmaktsgivare) upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. En framtidsfullmakt kan utformas på många olika sätt och vilken behörighet fullmaktshavaren har varierar beroende på fullmaktsgivarens önskemål.

De flesta bankkunder gör idag sina bankärenden via internetbank, smart telefon eller surfplatta. Fullmaktshavaren måste dock i de flesta fall besöka ett bankkontor eftersom framtidsfullmakten måste visas upp i original för att fullmaktshavaren ska kunna styrka sin behörighet. Det upplevs i många fall som krångligt och ett register skulle underlätta för banken att erbjuda fullmaktshavaren digital tillgång till fullmaktsgivarens bankkonton. Framtidsfullmakten skulle därmed kunna utgöra ett alternativ till god man och leda till minskad administration och kostnader för Sveriges kommuners överförmyndarnämnder.

Bankföreningen stöder även att det införs ett centralt register över gode män och förvaltare, som föreslagits i utredningen Gode män och förvaltare – En översyn (SOU 2021:36).

- Vi anser att regeringen snarast bör gå vidare med utredningens förslag till ett register för ställföreträdare och då utökar omfattningen till att även gälla framtidsfullmakter, säger Richard Edlepil.

För mer information kontakta:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10