Pressmeddelanden

Förslag på åtgärder i kampen mot penningtvätt

Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg träffade idag riksdagens finansutskott för att diskutera vad branschen, riksdagen och regeringen kan göra för att förhindra att bankerna utnyttjas för penningtvätt. Hans Lindberg presenterade på mötet tre förslag på åtgärder som kan höja effektiviteten i arbetet.

En viktig åtgärd för att motverka penningtvätt, och som Bankföreningen vid upprepade tillfällen har fört fram till Finansdepartementet, är att rättssystemet och tillsynen måste stärkas. Exempelvis måste Finanspolisen få mer resurser för att utreda och återkoppla misstänkta transaktioner. Bara förra året rapporterade bankerna in över 14 000 misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

Ett annat förslag som Bankföreningen verkar för är att ändra i lagen så att det blir möjligt för banker att inhämta, behandla och dela relevant information emellan sig. Även berörda myndigheter, bland annat Finansinspektionen och Finanspolisen, ska i ökad utsträckning kunna dela med sig av information och kunskap till bankerna.

Arbetet med att motverka penningtvätt bedrivs idag inte tillräckligt effektivt eftersom banker och myndigheter inte kan utbyta relevant information med varandra. I början av april lämnade därför Bankföreningens vd Hans Lindberg över en framställning till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund med förslag om utökad informationsdelning.

– Arbetet mot penningtvätt är en viktig samhällsfråga. Vi måste förbättra förutsättningarna för banker och ansvariga myndigheter så vi kan bedriva arbetet mer effektivt. Vi måste ta helt nya grepp vad gäller samarbete, lagstiftning och möjligheten att utbyta information mellan banker och myndigheter, säger Hans Lindberg.

Som en tredje åtgärd föreslår Bankföreningen att det bildas en organisation för privat-offentlig samverkan där banker och myndigheter kan utbyta information om misstänkt penningtvätt, en informationshub. Denna typ av samarbete finns redan idag i till exempel Storbritannien och Nederländerna.

För ytterligare information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10