Pressmeddelanden

Bankföreningen kritisk till förslaget om mandat för makrotillsyn

Det mandat för makrotillsyn som regeringen föreslår att Finansinspektionen ska få är alltför brett och långtgående samt oklart utformat. Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund efterfrågar därför i en gemensam skrivelse till riksdagens finansutskott att mandatet för Finansinspektionen tydligt avgränsas och preciseras jämfört med regeringens förslag.

Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund delar synen att det är viktigt att Finansinspektionen får ett tydligt och väldefinierat mandat för makrotillsyn för att värna den finansiella stabiliteten. Det bör dock tydligt framgå vilket ansvar och vilka verktyg Finansinspektionen har till sitt förfogande för att uppfylla sitt nya mandat. Som mandatet är formulerat och motiverat i regeringens förslag tycks huvudsyftet inte vara att värna den finansiella stabiliteten. Istället verkar siktet framförallt vara inställt på att hantera makroekonomiska risker och försöka mildra framtida konjunktursvängningar. Finansinspektionens mandat blir i så fall överlappande till den konjunkturpolitik som bedrivs av Riksbanken och regeringen.

– Mandatet bör avgränsas till åtgärder som tydligt kan motiveras med risker för den finansiella stabiliteten och till åtgärder som har väl underbyggda konsumentskyddande syften. En sådan avgränsning är avgörande för att undvika att det genomförs långtgående statliga regleringar av hushållens och företagens lån och krediter i stället för lämpligare och effektivare åtgärder inom andra politikområden eller andra myndigheters ansvarsområden, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Även Lagrådet har riktat kritik mot förslaget. I sitt yttrande över lagrådsremissen konstaterade Lagrådet att kravet på bankerna att inte bidra till finansiella obalanser är allmänt hållet och att det inte går att dra några säkra slutsatser om räckvidden. Lagrådet ansåg att lagtexten borde kunna preciseras bättre, vilket regeringen inte har gjort. 

– Från ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att riksdagen ges möjlighet att dels utvärdera om Finansinspektionen bedriver makrotillsynen enligt sitt mandat, dels tillförsäkra sig om att regeringen fullföljer sitt ansvar. Därför bör riksdagen ge regeringen och Finansinspektionen i uppdrag att årligen komma in med en skriftlig redogörelse till Finansutskottet om makrotillsynen och i samband med detta hålla en öppen utfrågning i utskottet, anser Hans Lindberg.


För ytterligare information
Lena Barkman, informationschef Bankföreningen, 070-258 22 10