Pressmeddelanden

Bankföreningen fortsatt kritisk till förslag om bankskatt

Regeringen har i ett utkast till lagrådsremiss gjort vissa förändringar i förslaget till en särskild skatt för nio banker och kreditinstitut. Svenska Bankföreningen konstaterar i sitt remissvar att tidigare brister i förslaget kvarstår och att det med stor sannolikhet strider mot EU:s statsstödsregler. "Utökningen av skattebasen till svenska bankers utländska filialer gör att konkurrensnackdelarna för svenska banker förstärks jämfört med tidigare förslag," konstaterar Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Det reviderade förslaget till skatt på vissa kreditinstitut innebär i likhet med det tidigare förslaget att nio banker och kreditinstitut, inklusive statliga SEK och SBAB samt kommunägda Kommuninvest, ska betala en årlig skatt på fem till sex miljarder kronor. Skatten ska betalas utöver de drygt fem miljarder som årligen betalas i resolutions- och insättningsgarantiavgift. Enligt Bankföreningen skulle en sådan skatt få långtgående negativa konsekvenser för svenska jobb, svensk tillväxt och svenska bankers konkurrenskraft.

- Vi konstaterar precis som tidigare att skatten kommer att göra det dyrare för svenska företag och hushåll att låna pengar och därmed försämra den svenska återhämtningen efter pandemin. Högre finansieringskostnader fördyrar dessutom de klimatinvesteringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet, säger Hans Lindberg.

En nyhet i förslaget är att även svenska bankers verksamhet i utländska filialer ska ligga till grund för skatten. Därigenom försvåras de svenska bankernas möjlighet att konkurrera i de länder där man har filialverksamhet.

Den praktiska effekten är att de svenska bankerna får högre finansieringskostnader än sina utländska konkurrenter och att deras konkurrenskraft urholkas, säger Hans Lindberg.

 

För ytterligare information kontakta:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10