Aktuellt från Bankföreningen

Vägledning om åtgärder mot penningtvätt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt har tagit fram utkast till vägledning inom allmän riskbedömning. Ytterligare vägledning - närmast inom kundkännedom - kommer att tas fram under hösten. Avsikten är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad samt tillämpas av branschen. "Vi välkomnar därför alla synpunkter, även sådana som endast bekräftar att vägledningen motsvarar hur regelverket tillämpas av företagen", säger Hanna Wetter, projektledare på Simpt.

Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penning­tvätt och finansiering av terrorism. Målet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Denna öppna konsultation omfattar dels utkast till grundläggande väg­ledning, dels utkast till verksamhetsspecifik vägledning. De verksamhets­specifika texterna har tagits fram i expert­grupper som består av företrädare för banker, finansbolag, fondbolag och försäkrings­före­tag.

Utkasten omfattar en första version av vägledning. Avsikten är att utveckla denna framöver.

Efter att synpunkterna har hanterats är utgångspunkten att vägledningen kan antas av Simpts styrgrupp som en av Simpt godkänd vägledning.

Simpt bildades 2016 av bransch­organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fond­bolagens förening, Spar­­­­bankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bank­föreningen, Svenska Fond­handlare­­­­­föreningen och Svenska försäkrings­för­medlares förening.