Aktuellt från Bankföreningen

Utredning om skatt på finanssektorn

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera effekterna av att finansiella tjänster inte omfattas av momsplikt. Baserat på analysen ska utredningen ta fram förslag till skatt på finanssektorn. Som exempel nämns en skatt på företagens utbetalda löner. Bankföreningen ser positivt på att utredningen får i uppgift att analysera om, och i så fall i vilken omfattning, som momsreglerna gynnar banksektorn. En sådan analys är dock mycket komplicerad.

– För oss är det inte självklart att det är en fördel för bankerna att finansiella tjänster är undantagna från moms. En viktig utgångspunkt är till exempel att moms är en skatt på konsumtion, alltså en skatt som inte ska drabba företag. Vidare måste det beaktas att finansiella företag idag har extra kostnader till följd av att de inte har avdragsrätt för ingående moms, säger Johan Hansing, chefsekonom och tf VD för Bankföreningen.

– En viktig aspekt i utredningens arbete är också att alla skatter har en styrande effekt. Om en skatt baseras på bankens storlek innebär det indirekt en skatt på krediter eftersom skatten ökar om bankens utlåning ökar. Om lönekostnaden ligger till grund för skatten ger det incitament för banken att minska sin personal, fortsätter Johan Hansing.

Bankerna betalar idag 4-5 miljarder kronor varje år till stabilitets- och insättnings- garantifonderna. Dessa avgifter har ett tydligt syfte, nämligen att värna den finansiella stabiliteten.

– En pålaga i form av en bankskatt ökar bankernas kostnader och kan tvinga ut kreditgivningen till oreglerad verksamhet, så kallade skuggbanker. Förutom att konkurrensen snedvrids kan en sådan utveckling motverka finansiell stabilitet, avslutar Johan Hansing.

Ytterligare information:
Lena Barkman, informationschef, Bankföreningen, 070-258 22 10