Aktuellt från Bankföreningen

Uppdelning av banker möter kritik

EU-kommissionen har nu publicerat svaren på den konsultation om uppdelning av banker, en del av den så kallade Liikanen-rapporten, som remitterades under senvåren och där svarsfristen gick ut i juli.

EU-kommissionens förslag går i huvudsak ut på att man i universalbanker begränsar eller förbjuder egenhandel, det vill säga när banken gör affärer för egen räkning utan att det finns ett kundintresse med i bilden.

Svenska Bankföreningen, som gav ett gemensamt svar med de andra nordiska och baltiska bankföreningarna, är i grunden skeptisk till en uppdelning. "Det löser inte några problem när det gäller finansiell stabilitet, men däremot får det negativa konsekvenser på den reala ekonomin", skriver de i sitt svar. I flera av EU-länderna har man dock redan infört nationella regler om uppdelning av banker, till exempel i Frankrike, Tyskland, Belgien och Nederländerna.

I Storbritannien har man sedan länge beslutat om så kallad ringfencing av den del av universalbanken som tar emot inlåningsmedel. Den brittiska modellen innebär bland annat högre kapitalkrav på inlåningsbanken.

I flera av konsultationssvaren möter EU-kommissionens planer på att dela upp universalbanker tuff kritik på bred front, eftersom flera av de europeiska länderna är beroende av att universalbanker kan ägna sig åt handel med värdepapper utan alltför strikta begränsningar. Bankerna agerar nämligen marknadsgaranter och säkerställer därmed likviditeten i kapitalmarknaden. Det gäller särskilt små valutaområden som Sverige och Danmark, men även i övriga EU-länder är just likviditetsaspekten det viktigaste argumentet mot uppdelning från branschens sida.

Publicerad den 29 oktober 2013